نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه اثر بخشی سه شیوه رژیم درمانی، رژیم درمانی به همراه ورزش و رژیم درمانی به همراه رفتار درمانی شناختی بر کاهش وزن و بهبود رضایت از زندگی کارکنان مرد چاق و داری اضافه وزن شرکت ملی حفاری ایران بود. جامعه آماری شامل آن دسته از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که دارای اضافه وزن و یا مبتلا به چاقی بودند. از میان 235 فرد داوطلب برای شرکت در پژوهش حاضر 60 نفر انتخاب شد و به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفره رژیم درمانی به همراه رفتار درمانی شناختی، رژیم درمانی به همراه ورزش و گروه رژیم درمانی جایگزین شدند. روش تحقیق پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح مقایسه پیشآزمون و پسآزمون و آزمون پیگیری بود. برای سنجش شاخص های مربوط به وزن شرکت کنندگان از تروازوی الکترونیکی و همچنین برای ارزیابی رضایت زندگی از پرسشنامه رضایت از زندگی داینر استفاده شد که سه بار بر روی شرکت کنندگان در مرحله پس آزمون، پیشآزمون و همچنین آزمون پیگیری اجرا شد. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون اندازه گیری های مکرر و با استفاده از نرم افزار SPSS-19 تحلیل شد.نتایج نشان داد که استفاده از روش رژیم درمانی به همراه ورزش و روش رژیم درمانی به همراه رفتار درمانی شناختی باعث کاهش وزن شرکت کنندگان تحقیق شد، درحالیکه رژیم درمانی به تنهایی بر کاهش وزن شرکت کنندگان موثر نبود. روش رژیم درمانی به همراه رفتار درمانی شناختی بیشتر از روش رژیم درمانی به همراه ورزش در تداوم کاهش وزن شرکت کنندگان موثر بود. سایر نتایج نشان داد که تنها روش رژیم درمانی به همراه رفتار درمانی شناختی بر افزایش رضایت از زندگی افرادموثر بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رژیم درمانی به همراه رفتار درمانی شناختی نه تنها مانند روش رژیم درمانی به همراه ورزش میتواند موجب کاهش وزن افراد شود، بلکه علاوه بر کاهش وزن افراد موجب بهبود رضایت از زندگی افراد نیز می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Effectiveness of Three Treatments: Diet, diet with exercise and diet with cognitive behavior therapy on weight loss and improved life satisfaction of male employees with obesity and overweight in national Iranian drilling company

نویسندگان [English]

  • mehdi zare' ahmad abadi 1
  • ali akbar pundeh nejhad 2

چکیده [English]

The aim of this investigation is to compare the effectiveness of three treatments including diet, diet with exercise and diet with cognitive behavioral therapy on weight loss and improved life satisfaction in male employees with obesity and overweight in National Iranian Drilling Company. The statistical population consists of the National Iranian Drilling Company employees who are overweight or obese. Of the 235 volunteers, 60 are selected to participate in the study and randomly divided into three groups, each consisting of 20 people. This study is a quasi-experimental with pre-test, post-test and follow-up design. Weight and life satisfaction of subjects are examined by electronic weight scale and Diener’s Satisfaction with Life Scale three times. In order to analyze the data, covariance analysis and Repeated-measures test are administered using SPSS-19. The results show that using diet with exercise and diet with cognitive behavioral therapy methods leads to a significant weight loss while diet therapy alone does not decrease the weight significantly. Diet with cognitive behavioral therapy is more effective in weight loss than diet with exercise. Other results show that the treatment by diet with cognitive behavioral therapy is effective in increasing the life satisfaction. It can therefore be concluded that not only does diet with cognitive behavioral therapy cause weight loss like diet with exercise, it also enhances the life satisfaction in individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Satisfaction
  • weight
  • Cognitive behavioral therapy
  • exercise
  • diet therapy