مقاله علمی - پژوهشی پژوهش های مشاوره ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
خرّم زیستی؛ شادکامی خردمندانه در گستره روان شناسی مبتنی بر شاهنامه فردوسی

فضل الله حسنوند؛ کامران شیوندی؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ اسماعیل سعدی پور

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1403، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/qccpc.2024.72694.3085

چکیده
  شادکامی یکی از عوامل مهم در گستره روانشناسی مثبت گرا است که درک دقیق تعریف آن نیازمند بررسی دقیق در بافت فرهنگی هر جامعه است. از این رو، این پژوهش با هدف بازتعریف مقهوم شادکامی در ایران تحت عنوان خرّم‌زیستی یا شادکامی خردمندانه مبتنی بر شاهنامه فردوسی انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و بر اساس ماهیت، کیفی مبتنی بر روش داده-بنیاد ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی مشاوره خانواده
مطالعۀ نگرش‌های والدگری متمرکز، اهداف و کمال گرایی والدینی در پدران و مادران خانواده‌های ایرانی

سیده فاطمه موسوی؛ شهره روشنی

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1403، صفحه 29-57

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.71792.3061

چکیده
  اهداف: پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ والدگری متمرکز، اهداف و کمالگرایی والدینی در دو گروه از پدران و مادران ایرانی انجام شد. مواد و روش‌ها: تعداد 706 والد (532 مادر و 174 پدر) به روش نمونه‌گیری دردسترس و داوطلب برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اهداف والدینی (PGS)، پرسشنامه والدگری متمرکز (IPS) و مقیاس کمالگرایی والدینی (MPPQ) ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی فرآیند مشاوره و درمان
جنبه‌های فیزیکی مهم یک مرکز مشاوره ایده‌آل از منظر مراجعان و روان شناسان و مقایسة آن‌ها باهم

زهره هاشمی نسب؛ آزاده عسکری

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1403، صفحه 59-84

https://doi.org/10.22054/qccpc.2024.72859.3091

چکیده
  مقدمه: ویژگی‌های محیطی یک فضای ارائه‌دهنده‌ی خدمات سلامت روان می‌تواند بر احساسات، رفتارها و افکار مراجعان و روان‌شناسان این خدمات تأثیر داشته باشند. هدف: تعیین مهم‌ترین جنبه‌های محیط فیزیکی اتاق درمان برای مراجعان و روان‌شناسان و مقایسة بین دیدگاه روان‌شناس و مراجع دررابطه‌با اهمیت جنبه‌های محیط فیزیکی اتاق درمان. روش: پژوهش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی مشاوره مدرسه
مدل علّی بهزیستی تحصیلی براساس کمال گرایی چند بعدی بانقش میانجی درگیری تحصیلی دردختران نوجوان

شهین شاکری؛ ابوالفضل کرمی؛ مهشید ایزدی؛ افسانه قنبری پناه

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1403، صفحه 85-114

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.66974.2918

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین بهزیستی تحصیلی با کمال گرایی چندبعدی با نقش واسطه ای درگیری تحصیلی انجام گردید. حجم نمونه 373 نفر بود که از جامعه آماری دختران نوجوانان مدارس متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های بهزیستی تحصیلی توسط ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی روان درمانی
اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر کیفیت خواب و قضاوت اخلاقی کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی

حمید حمید نبی؛ آزاد تپه رشی؛ هه ریم محمد عبدالکریم عبدالقادر

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1403، صفحه 115-136

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.72653.3088

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر کیفیت خواب و قضاوت اخلاقی کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی پسران 9-12 ساله با نارسایی توجه/ بیش فعالی شهر ارومیه در سال 1400-1401 بود. حجم نمونه شامل ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی پژوهش های مشاوره ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
تدوین مدل فرآیندی خرد بر اساس منابع اسلامی: نظریه داده بنیاد

علی بیات؛ حمید رفیعی هنر؛ محمدرضا جهانگیرزاده

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1403، صفحه 137-171

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.68657.2969

چکیده
  با وجود سابقه گسترده «خرد» در متون فلسفی و دینی، ورود آن به روان‌شناسی به چند دهه اخیر باز می‌گردد. هدف از این پژوهش، طراحی مدل فرآیندی خرد با تاکید بر آموزه‌های دینی و بررسی میزان روایی آن بود. روش این تحقیق کیفی از نوع داده بنیاد بود و به منظور بررسی روایی محتوایی از روش توصیفی زمینه‌یابی استفاده شد. با تشکیل حوزه معنایی، مفاهیم ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی پژوهش های مشاوره ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
بررسی فلسفی مفاهیم بنیادین دانش مشاوره با تأکید بر نظرات صدرالمتألهین

هادی همتیان؛ مهدی همتیان؛ محسن کریمیان

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1403، صفحه 173-206

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.69565.2991

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین فلسفی مفاهیم بنیادین دانش مشاوره با استفاده از نظرات صدرالمتألهین است؛ ازاین‌رو با استفاده از دو روش «تحلیل محتوا» و «توصیف و تحلیل» برخی متون مشاوره و فلسفه بررسی شد؛ تا بخشی از مسائل مهم فلسفه مشاوره تبیین شود. تجزیه‌وتحلیل و تبیین فلسفی مفاهیم دانش مشاوره از جهاتی مهم و ضروری است؛ نخست در حوزه نظریه‌پردازی ...  بیشتر