مشاوره
پیامدهای روانشناختی شکست عاطفی بر اساس تجربه زیسته

رضیه پیرمرادیان؛ مهدی تبریزی؛ فهیمه نامدارپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.74924.3160

چکیده
  زمینه: شکست عاطفی یکی از مشکلات عمده‌ی افراد است به‌طوری‌که با کاهش سطح بهزیستی، نارضایتی زندگی، خشم و اندوه ارتباط مستقیم دارد. هدف: در این تحقیق هدف عبارت بود از بررسی پیامدهای روان‌شناختی ناشی از شکست عاطفی بر اساس تجربه‌ زیسته دختران. روش: به منظور کشف تجارب زیسته دختران از روش کیفی " پدیدارشناسی توصیفی هفت مرحله‌ای کلایزی" ...  بیشتر

مشاوره
ادراک زنان از نقش کارکرد تنظیم رابطه جنسی در خانواده بر کیفیت زندگی زناشویی

محبوبه صالح نیا؛ جواد خدادادی سنگده؛ کوثر دهدست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.67438.2951

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی درک زنان از ماهیت تنظیم روابط جنسی و نقش آن بر کیفیت زندگی زناشویی صورت گرفت. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده‌بنیاد انجام شد. نمونه مورد پژوهش شامل 16 زن متاهل 20 تا 45 ساله مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 1400 بود. نمونه‌گیری به صورت هدف‌مند و به شیوه در دسترس انجام شد. ملاک ورود به تحقیق رضایت از زندگی زناشویی(استفاده ...  بیشتر