1. بررسی مدل ساختاری رابطه رضایت زناشویی با بنیان‏های شناختی-اخلاقی و تعهد زناشویی

سوسن علیزاده فرد؛ مریم رزاقی

دوره 12، شماره 47 ، پاییز 1400، ، صفحه 259-282

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.57896.2613

چکیده
  ازدواج، مهم‏ترین تصمیم زندگی فردی؛ و رضایت از ازدواج نیز اصلی‏ترین عامل تعیین‏کننده کیفیت زندگی و سلامت روانی است. پژوهشگران بسیاری تلاش نموده‏اند تا عوامل موثر بر رضایت زناشویی را شناسایی و روابط بین آنها را تعیین نمایند. این پژوهش با هدف بررسی برازش مدل ساختاری ارتباط رضایت زناشویی با بنیان‏های شناختی-اخلاقی و تعهد زناشویی ...  بیشتر

2. مدل یابی ساختارى قدرت ایگو با موفقیت شغلی و میانجیگری رضایت زناشویی و عزت نفس

آرزو شکری؛ عبدالله شفیع آبادی؛ فریده دوکانه ای فرد

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400، ، صفحه 213-238

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.39064.2056

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ساختارى پیشبینی موفقیت شغلی براساس قدرت ایگو با میانجیگری رضایت زناشویی و عزت نفس انجام شد. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری، شامل شاغلین مرد و زن متاهل در فرمانداریهای فیروزکوه، دماوند و پردیس در سال 1397 بود. با توجه به این که برای مطالعات مدل سازی معادله ساختاری200 تا 400 نفر نمونه ...  بیشتر

3. طراحی و ارزیابی اثربخشی آموزش آموزه های دینی-روانشناختی بر رضایت زناشویی

جنان نوین؛ هادی بهرامی احسان

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1395، ، صفحه 61-83

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.7091

چکیده
  این پژوهش، به منظور بررسی اثربخشی بسته آموزشی طراحی شده مبتنی بر آموزه های دینی –روانشناختی بر رضایت زناشویی طراحی و اجرا گردید. جامعه این تحقیق شامل تمام زنان متاهل ساکن منطقه یازده و دوازده تهرانی است که حداقل یک سال و حداکثر پانزده سال از زندگی زناشویی آنها گذشته و کمترین نمره را در رضایت زناشویی گرفته باشند ، می باشد. نمونه این ...  بیشتر

4. نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین

زهرا بهاری

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 125-145

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4212

چکیده
  مهمترین رکن سلامت افراد خانواده، رضایت زناشویی است و جامعۀ سالم نیز از پیوندهای آگاهانه و ارتباطات سالم و بالندۀ افراد خانواده شکل می‌گیرد این پژوهش با هدف مطالعۀ نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین با روش کیفی در شهر تهران به انجام رسیده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته  بوده که بدین منظور پرسشنامۀ محقق ...  بیشتر

5. فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناسی-مشاوره‌ای بر افزایش رضایت زناشویی زوجین (ایران: 1391-1381)

ایوب کمالی؛ سمیره دهقانی فیروزآبادی؛ حامد قاسمی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 70-86

چکیده
  زمینه و هدف: آن چه در ازدواج بیش از هر چیز دیگری مهم می باشد سازگاری زناشویی و رضایت از ازدواج است.­­­ رضایت زناشویی یک جنبه بسیار مهم و پیچیده از یک رابطه زناشویی است که عوامل مهم و متعددی در آن نقش دارد و می­تواند به وسیله­ روش­های مداخله­ای مختلف تحت تأثیر قرار بگیرد. بنابراین بررسی و اعتباریابی اثربخشی مداخلات روان­شناسی­-مشاوره­ای ...  بیشتر

6. اثربخشی روش آموزش حل مسأله بر رضایت زناشویی و نیمرخ روانی زوجین شهرستان بروجن

اسماعیل پاکروان؛ سید عباس حقایق؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ حسین مولوی

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 15-31

چکیده
  هدف از انجام‌این پژوهش بررسی اثر بخشی روش آموزش حل مسئله بررضایت زناشویی و نیمرخ روانشناختی زوجین شهرستان بروجن بود. بدین منظور 30 زوج از مراجعه کنندگان کلینیک روانشناختی اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجین انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(15 زوج) و گروه کنترل (15 زوج) قرار گرفتند. مداخله درمانی طی 8 جلسه هفتگی براساس مدل درمانی ...  بیشتر

7. بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با رضایت زناشویی در بیوه زنان مزدوج با برادر شوهر

پریسا یاسمی نژاد؛ محسن گل محمدیان

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 85-102

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5932

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه ویژگی های شخصیتی (پنج عامل اصلی شامل بی ثباتی هیجانی، برون گرایی، باز بودن به تجربه ها و توافق و وجدانی بودن) با رضایت زناشویی انجام شد، جامعه آماری شامل کلیه بیوه زنان ازدواج کرده با برادر شوهر در کرمانشاه بود، نمونه مورد مطالعه (43) نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، ابزار پژوهش شامل ...  بیشتر