نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره

چکیده

مهمترین رکن سلامت افراد خانواده، رضایت زناشویی است و جامعۀ سالم نیز از پیوندهای آگاهانه و ارتباطات سالم و بالندۀ افراد خانواده شکل می‌گیرد این پژوهش با هدف مطالعۀ نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین با روش کیفی در شهر تهران به انجام رسیده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته  بوده که بدین منظور پرسشنامۀ محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری هدفمند بود. بدین منظور 6 زوج در دسترس ، به شیوۀ هدفمند که دارای سبک زندگی مختلف بودند از شـــهر تهران انتخاب و پاسخ های‌شان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مصاحبه‌ها، بعد از پیاده شدن بر روی کاغذ، با استفاده از تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده زوجینی که دارای سبک زندگی یکسان و یا نزدیک به یکسان بودند نسبت به زوجینی که دارای سبک زندگی متفاوت بودند، از رضایت زناشویی بالاتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of the life stlye on marital satisfaction

نویسنده [English]

  • zahra bahari
باقری، افسانه (1380 ). رابطه کیفیت زناشویی با موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
بوردیو، پی‌یر (1984).  شکل‌های سرمایه، در سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه. گردآوری کیان تاجبخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان. تهران. نشر شیرازه.
                     (1930). تمایز. ترجمۀ . حسن چاوشیان. نشر ثالث.
                     (1981 ). نظریۀ کنش، عملی و انتخابی عقلانی. ترجمۀ: مرتضی مردیها، تهران. انتشارات نقش و نگار.
دلاور، علی (1388). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران. انتشارات رشد .
دهقاینی، محسن (1389). بررسی تغییرات رضایت زناشویی و ابعـــــــــاد آن در طول چرخۀ زندگی خانواده: تحلیل روند، فصلنامۀ خانواده‌پژوهی . 6 (21) : 22-5 .
روح‌الامینی، محمود (1365). زمینه فرهنگ شناسی، تهران. انتشارات عطار .
ریتزر، جورج (1379). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی، تهران. انتشارات علمی .
زهراکار، کیانوش. جعفری فروغ (1389). مشاوره خانواده، نشر ارسباران، تهران .
ساروخانی، باقر (1381). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی. انتشارات سروش. تهران.
ستیر، ویرجینیا (1384). آدم سازی در روان شناسی خانواده. ترجمۀ بهروز بیرشک. انتشارات رشد. تهران .
سفیری، خدیجه، آراسته، راضیه، موسوی، مرضیه (1389). تبیین رابطۀ میزان سرمایۀ فرهنگی زنان شاغل با نوع رابطه با همسران در خانواده. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان ). دورۀ 8 . شمارۀ 1. بهار 1389 : 29-7 .
سلیمی، سیدحسین و همکاران (1387). ابعاد رضایت زناشویی در همسران جانباز. اندیشه‌های نوین تربیتی. دوره ی 4 . شمارۀ 4 . صص 75- 55.
Baron, Ra and Byrne ‘ D (1997).” Social Psychology ”. Boston,Allyn and Bacon.
Buttsworth, L. Smith,G.(1995). ”Personality of Austrailian performing musicians by gender and by instrument. Personality and individual differences ,V18 issue 5,pp:595-603   
Conlor, B. Dyce,J.(1997). “Interpersonal rigidity, hostility and complementarity in musical Bands” journal of personality and social psychology,V72 issue 2
Green, R:V.(1991).”The Relationship between age,salary”.Pro-quest dissertation.
Jamison, K,R.(1992). “Touch with fire: manic-depressive illness and the artistic temperament” the free press, New York.