فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناسی-مشاوره‌ای بر افزایش رضایت زناشویی زوجین (ایران: 1391-1381)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان(نویسنده مسئول). اصفهان،خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: آن چه در ازدواج بیش از هر چیز دیگری مهم می باشد سازگاری زناشویی و رضایت از ازدواج است.­­­ رضایت زناشویی یک جنبه بسیار مهم و پیچیده از یک رابطه زناشویی است که عوامل مهم و متعددی در آن نقش دارد و می­تواند به وسیله­ روش­های مداخله­ای مختلف تحت تأثیر قرار بگیرد. بنابراین بررسی و اعتباریابی اثربخشی مداخلات روان­شناسی­-مشاوره­ای بر افزایش رضایت زناشویی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در همین راستا پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل و با یکپارچه کردن نتایج حاصل از تحقبقات مختلف، میزان اثرگذاری مداخلات روانشناختی-مشاوره ای را بر روی سازگاری و رضایت زناشویی زوجین مشخص کند. روش: بدین منظور از بین 45 پژوهش،33 پژوهش که از لحاظ روش­ شناختی مورد قبول بودند، انتخاب و فراتحلیل بر روی آن­ها انجام گرفت. ابزار پژوهش عبارت از چک لیست فراتحلیل بود. محاسبه اندازه اثر هر پژوهش به صورت دستی انجام گرفت. یافته­های: پژوهش نشان داد که میزان اندازه اثر کوهن(d) برای تاثیر مداخلات روان­شناسی-مشاوره­ای بر افزایش رضایت زناشویی 25/1 است(00001/0p≤). نتیجه گیری: میزان اندازه اثر مداخلات روان­شناسی-مشاوره­ای بر افزایش رضایت زناشویی زوجین مطابق جدول تفسیر اندازه کوهن در سطح متوسط رو به بالا ارزیابی می شود. به عبارت دیگر مداخلات روان­شناسی-مشاوره­ای در بالا بردن رضایت زناشویی موًثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of effectiveness of psychological interventions – counseling on enhancing marital satisfaction (Iran: 2002_2012)

نویسندگان [English]

  • ayoub kamaly 1
  • samireh dehghani 2
  • hamed ghasemi 2
چکیده [English]

Background and aim: The main problem in marriage is marriage and marital satisfaction. Marital satisfaction is one of very important and complex aspect of marital relationship is complex that many factors are involved and can be influenced by different interventions. So evaluation and validation of effectiveness of psychological interventions - counseling on marital satisfaction is very importance. This study with integration of difference research results aims to determine the impact of psychological interventions - counseling on marriage and marital satisfaction. Methods: For this purpose, of 45 researches, 33 researches were selected and meta-analysis was performed on them. Research instrument was a checklist of meta-analysis. Findings: The amount of effect size of psychological interventions-counseling on marriage and marital satisfaction was 1/25) p≤0/00001). Conclusion: according to Cohen's effect size interpretation table was high the high the effect size indicated psychological interventions – counseling. In other words, psychological interventions - counseling is very effective in enhancing marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • psychological interventions–counseling
  • Marital satisfaction