نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ساختارى پیشبینی موفقیت شغلی براساس قدرت ایگو با میانجیگری رضایت زناشویی و عزت نفس انجام شد. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری، شامل شاغلین مرد و زن متاهل در فرمانداریهای فیروزکوه، دماوند و پردیس در سال 1397 بود. با توجه به این که برای مطالعات مدل سازی معادله ساختاری200 تا 400 نفر نمونه توصیه شده (شوماخر و لومکس، 1388)، حجم نمونه مورد نظر 300 نفر در نظر گرفته شد و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. افراد نمونه، پرسش نامههای موفقیت شغلی نبی، رضایت زناشویی اینریچ، قدرت ایگو مارک استروم و همکاران و عزت نفس آیزنک را تکمیل کردند. برای آزمون فرضیه ها، از معادلات ساختاری استفاده شد. یافتهها حاکی از این بود: قدرت ایگو به صورت مثبت و معنادار موفقیت شغلی را پیش بینی می کند. عزت نفس رابطه بین قدرت ایگو و موفقیت شغلی را به صورت مثبت و معنادار میانجیگری می کند. رضایت زناشویی رابطه بین قدرت ایگو و موفقیت شغلی را به صورت مثبت و معنادار میانجیگری میکند. براساس نتایج حاصل می توان نتیجه گرفت توانمندی ایگو هم به طور مستقیم و هم با میانجیگری رضایت زناشویی و عزت نفس میتواند بر میزان موفقیت شغلی نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural modeling of ego strength on job success with mediation of marital satisfaction and self-esteem

نویسندگان [English]

  • Arezoo Shokri 1
  • Abdollah Shafiabadi 2
  • Farideh dokaneheeifard 3

1 Department of Educational and Counseling, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

3 Consultation Group, Faculty of Education & Consultation, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study aimed at designing a structural model to predict job success through ego strength with due to the mediating role of marital satisfaction and self-esteem. The research method employed a correlation with structural equations. Research statistical population consists of married men and women workers in the East governorships of Tehran Province in 2018. Given that for the structural equation modeling studies 200 to 400 recommended individuals (Schumacher and Lumex, 2009), the sample size was considered to be 300 who were selected randomly using simple sampling. The questionnaires used in the study were Nabi job success, ENRICH Marital Satisfaction, Markstrom’s ego strength Markstrom et al., Eysenck Self-esteem that participants completed them. To test the hypotheses, the structural equations were used. Findings reported that ego strength is significantly positive predicting job success. Self-esteem is significantly positive mediating the relationship between ego strength and job success. Marital satisfaction is significantly positive mediating the relationship between ego strength and job success. Based on the obtained results, we can conclude that ego strength both directly and through the mediation of marital satisfaction and self-esteem can play a role in the level of job success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job success
  • ego strength
  • Marital satisfaction
  • Self-esteem
ابراهیم زاده، عیسی. (1389). آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی محیطی در جنوب شرق ایران. تهران: انتشارات موسسه اطلاعات.
احدی، بتول. (1388). رابطه احساس­تنهایی و عزت­نفس با سبک‌های دل‌بستگی دانشجویان، مطالعات­ روان‌شناختی، 1،5،112 ـ 95.
اسکندری، محسن، فتحی­آشتیانی، علی، سلیمی، سیدحسین، انیسی، جعفر. (1389). موفقیت­شغلی و ویژگی­های کارکنان در یک رسته خاص نظامی. فصلنامه روانشناسی نظامی،  تابستان 1389 ، دوره  1­ شماره 2 ، از صفحه 13 تا صفحه 24.
امیری مجد، مجتبی و زری مقدم، فاطمه. (1390). رابطه شادکامی و رضایت زناشویی بین زنان شاغل فرهنگی و خانه‌دار شهر اراک. فصلنامه علوم رفتاری، سال پنجم، دوره 15، 78-66.
پرویز، کوروش، آقامحمدیان، حمیدرضا، قنبریان هاشم‌آبادی، بهرام، دهقانی، محمود. (1395). رابطه توانمندی ایگو و فراشناخت در دانشجویان دختر و پسر. نشریه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی: خرداد و تیر 1395, دوره 9, شماره 2, از صفحه 118 تا صفحه 126.
پورجبلی، معصومه. (1388). رابطه بین رضایت شغلی و عزت‌نفس در کادر پرستاری بیمارستان امام خمینی و روان‌پزشکی ارومیه. رساله دکترا، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.
جمیل، لیلی، عاطف وحید، محمدکاظم، دهقانی، محمود، حبیبی، مجتبی. (1394). سلامت روان از دیدگاه روان‌‌پویشی: رابطه توانمندی ایگو، سبکهای دفاعی و روابط ابژه با سلامت. مجله روان‌پزشکی و روان‌‌شناسی بالینی ایران، 21، 154-144.
درویشی، هادی و خوئینی، فاطمه. (1395). بررسی رابطه بین­ عزت­نفس مدیران و رضایت­شغلی کارکنان،  کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
دلاور، علی. (1390). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران، انتشارات: ویرایش.‏
زندی پور، طیبه، مؤمنی جاوید، مهرآور. (1390). بررسی رابطه رضایت زناشویی و رضایت شغلی در کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره سوم، شماره 7، از صفحه 113 تا صفحه 129.
شفیع آبادی، عبدالله (1393). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل. با اضافات و تجدیدنظر کلی، انتشارات رشد، چاپ دهم.
شوماخر، رندال ای، لومکس، ریچارد جی. (1388). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری. ترجمه وحید قاسمی. چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان. (سال انتشار اثر به زبان اصلی، 2004).
صالحی، رضوان، عابدی، محمدرضا، باغبان، ایران و عابدی، احمد. (1393). تدوین مدل نظری مشاوره تحصیلی براساس عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی،4 (1)، 19-48.
الطافی شیرمرد، رضا. (1388). بررسی و مقایسه قدرت من و ویژگی‌های شخصیتی افراد وابسته به مصرف مواد و غیر وابسته. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد تهران.
طالبی و رستمی، پریوش. (۱۳۹۵). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی مدیران آموزشی با موفقیت شغلی آنان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
عبداله پور، میثم، مفخمی، زهرا، رجایی، علیرضا، جوانمرد، جواد، محمدی،  مرتضی. (1395). پیش­بینی میزان موفقیت شغلی خلبانان بر اساس خرده مقیاس‌های سی‌گانه‌ی پرسش‌نامه‌ی شخصیت نئو (NEO-PI-R) صص 350-356.
فروید، زیگموند. (1923). ایگو و اید: من و نهاد. مترجم: صمدیان، امین‌پاشا (1394). ناشر: پندار تابان.
قهرمانی، سعید؛ عدنان راد، اعظم؛ ابراهیمی، رحمت (1391). رابطه بین هوش معنوی مدیران و تعهد کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات منابع انسانی، 2(5): 51-68.
کوچکی­راوندی، محمد، منیرپور، نادر و ارج، عباس. (1394). نقش سبک­های دلبستگی، کیفیت روابط موضوعی و قدرت ایگو در پیش بینی سندروم روده تحریک پذیر. فیض، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان 1394؛ دوره 19، مرداد و شهریور ، شماره 3 ، صفحات: 231-241
گل پرور، محسن، قضوی، اصغر. (1389). نقش حمایت اجتماعی و سیاست­ها و اقدامات سازمانی در موفقیت شغلی، دو فصلنامه روانشناسی معاصر، 5(1): 21- 29.
محمدعلی نژاد عمران، روح‌الله، کمالوند، پیمان. (1395). مفهوم شناسی تطبیقی عزت‌نفس در قرآن و روانشناسی انسان‌گرا. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 7(27), 1-32.
مدبری، فاطمه. (1391). بررسی رابطه بین خودارزیابی عمومی، تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی و خانوادگی (قلمرو مطالعه: پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهر یزد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دولتی یزد.
 مکی پور، زینب، آقابابایی، زهره . (1394). بررسی تأثیر عزت‌نفس سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان شاغل در سازمان آموزش‌وپرورش شهرستان ایذه، اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه‌ریزی پایدار ایران، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند.
منصف، علی، حسین نژاد، علی عباس، عیدی، حسین، شعبانی بهار، غلامرضا. (1395). بررسی رابطه عزت‌نفس و توسعه‌سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت‌بدنی شهر کرمانشاه. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 3(1), 1-12.
مهرابی زاده هنرمند، مهناز، بساک نژاد، سودابه، شهنی ییلاق، منیجه، شکرکن، حسین و حقیقی، جمال. (1384). بررسی روابط ساده و چندگانه ترس از موفقیت، عزت‌نفس، کمال‌گرایی و ترس از ارزیابی منفی با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه چمران اهواز.12(3)، 24-1.
نوین، جنان، بهرامی احسان، هادی. (1395). طراحی و ارزیابی اثربخشی آموزش آموزه‌های دینی-روان‌شناختی بر رضایت زناشویی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 7(28), 61-83.
هرمزی نژاد، معصومه. (1384). رابطه ساده و چندگانه عزت‌نفس، اضطراب اجتماعی و کمال‌گرایی با ابراز وجود در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
Abele, A. E. & Spurk D. (2009). The Longitudinal Impact of Self-Efficacy and Career Goals on Objective and Subjective Career Success, Journal of Vocational Behavior, 74(1), 53–62.
Bagherzadeh, Razieh Taghizadeh, Ziba Mohammadi, Eesa Kazemnejad, 3 Abolghasem Pourreza, Anoshirvan, Ebadi, Abbas(2016). Relationship of work-family conflict with burnout and marital satisfaction: cross-domain or source attribution relations? Health Promot Perspect. 2016; 6(1): 31–36.
Brown, M. (2002). Work role characteristic, family structure demand and work–family conflict. Journal of applied psychology, 61, 220–250.
Cinamon, R, G. (2006). Anticipated work.family conflict Effect of Gender, self -Efficacy and family Background the career Development Quarterly, 54, (3), 202–215.
Cohen، G & Brower, Q. (2006). Work-family conflict management. Journal of Applied Psychology, 87, 398-407.
Davis SF, Bremer SA, Anderson BJ, Tramill JL. (1983). The interrelationships of ego strength, self-esteen, death anxiety, and gender in urdergraduate college students. J gen psychol 1983 Jan 1;108(1):55-9. PubMed.
Dush, C., Taylor, M., & Kroeger, R. (2008). Marital Happiness and Psychological Well-Being across the Life course. Family relations, 57(2), 1- 23
Erdamar, G., Demirel, H. (2016). Job and Life Satisfaction of Teachers and the Conflicts They Experience at Work and at Home. Journal of Education and Training Studies Vol. 4, No.6;June 2016. Pp164-175
Eysenck, H. J. (1976). Personality structure and measurement. London Rutledge: 65-98.
Gardner, D. G., Dyne, L. V., & Pierce, J. L. (2004). The effects of pay level on organization basedself-esteelm and performance: A field study. Journal of occupational and organizational psychology, 77(3), 307-322.
Gfellner, B. M., & Cordoba, A. I. (2017). Identity Problems, Ego Strengths, Perceived Stress, and Adjustment During Contextual Changes at University. Identity, 17(1), 25-39.
Ishak, S.H. (2015). Career success studies: An examination of indicators,approach and underlying theories in literature. Science Journal of Business and Management, 3(6), 251-257.
Lambert, E., & Hogan, N.L. (2010). Work-family conflict and job burnout among correctional staff. Psychol Rep, 106 (1), 19-26.
Lavertue NE, Kumar VK, Pekala RJ. (2002).The effectiveness of a hypnotic ego-strengthening procedure for improving self-esteem and depression. Aust J Clin Exp Hypn 2002 May;30(1):1-23.
Markstrom, C. A., Sabino, V. M., Turner, B. J., & Berman, R. C. (1997). The psychosocial inventory of ego strengths: Development and validation of a new Eriksonian measure. Journal of youth and adolescence, 26(6), 705-732.
Nabi, G. R. (2001). The relationship between HRM, social support and subjective career success among men and women.International Journal of Manpower, 22(5), 457-474.
Osman, P. (2015). Predictive power of the success tendency and ego identity status of the university students. Educational Research and Reviews,Vol. 10(17), pp. 2447-2454, 10 September, 2015
Ramaswami, A., Carter, N. M., & Dreher, G. F. (2016). Expatriation and careersuccess: A human capital perspective. Human Relations, 69, 1959-1987.
Santos, G. G. (2016). Career barriers influencing career success: A focus onacademics’ perceptions and experiences. Career Development International, 21(1), 60-84.
Seema. A Sujatha.S(2016), Individual variables on subjective career success – an empirical study from an indian context. I J A B E R, Vol. 14, No. 6, (2016): 3819-3839
Spurk, D., Keller, A. C., & Hirschi, A. (2016). Do bad guys get ahead or fallbehind? Relationships of the dark triad of personality with objective andsubjective career success. Social Psychological and Personality Science, 7(2), 113-121.
Suchandra, G, Mukhopadhyay, P. (2015). Females’ Appraisal of own Ego Function by Self and Spouse and its Relation to their Quality of Marital Life. The International Journal Of Humanities & Social Studies (ISSN 2321 – 9203).
Tett, R, Jackson, P., Douglas N., & Rothstein, M. (2006), personality measures as predictors of job performance: a meta-analytic review, Personnel Psychology, Vol 44, PP.703-742.
Tuna, C A, Begüm O, A. (2014). Organization-based self-esteem as a moderator of the relationship between employee dissent and turnover intention. ScienceDirect, 10th International Strategic Management Conference.
Yang, Fu., & Chau, R. (2016). Proactive personality and career success.Journal of Managerial Psychology, 31(2), 467-482.
Yildirim D, Aycan Z (2008). Nurses' work demands and work-family conflict: a questionnaire survey, 45, (9), 1366-1378.