نویسنده = سمیه کاظمیان
تحلیل کیفی بررسی نقش نوسازی جامعه همراه با رسانه های مجازی بر ساختار خانواده

دوره 8، شماره 31، مهر 1396، صفحه 133-164

10.22054/qccpc.2017.22930.1553

بابک اسلام زاده؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان


بررسی رابطه اعتقاد به سنت آزمایش و خودشکوفایی زنان

دوره 7، شماره 26، تیر 1395، صفحه 45-59

10.22054/qccpc.2016.6722

سمیه کاظمیان؛ رقیه قربانیان