بررسی کیفی نقش پیشگیرانه پلیس زن در افزایش احساس امنیت اجتماعی پس از بحران زلزله کرمانشاه

سمیه کاظمیان

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، ، صفحه 123-164

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.58399.2627

چکیده
  نیروی انتظامی پس از وقوع بحران، می‌تواند در ایجاد احساس امنیت برای مردم منطقه بحران‌زده نقش مؤثری ایفا کند. این پژوهش با هدف بررسی نقش پیشگیرانه پلیس در افزایش احساس امنیت اجتماعی پس از بحران زلزله کرمانشاه انجام گرفت. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه کارکنان نیروی انتظامی بود که پس از زلزله کرمانشاه در منطقه حضور یافتند و درصدد برقراری ...  بیشتر

بررسی کیفی نقش حمایت شخصی-اجتماعی بر احساس امنیت زنان باردار زلزله زده سرپلذهاب

سمیه کاظمیان؛ مریم سیفی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1397، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.32407.1942

چکیده
  مقدمه: یکی از ویژگی های افراد مقاوم در برابر رویدادهای تنش زا برخورداری از حمایت شخصی- اجتماعی است. این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت شخصی و اجتماعی بر احساس امنیت زنان باردار ساکن در مناطق زلزله زده انجام شده است. روش اجرای این پژوهش به صورت کیفی و از نوع پدیدارشناسانه است و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه‌ی عمیق نیمه‌ساختاریافته استفاده ...  بیشتر

تحلیل کیفی بررسی نقش نوسازی جامعه همراه با رسانه های مجازی بر ساختار خانواده

بابک اسلام زاده؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1396، ، صفحه 133-164

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.22930.1553

چکیده
  مقدمه: شناختن هر چه بیشتر خانواده ، درکی عمیق از ساختار و کارکرد خانواده به ارمغان می آرود.بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوسازی توسعه با همراهی تکنولوژی های ارتباطی بر ساختار خانواده است. روش: در پژوهش حاضر از رهیافت کیفی و روش نظریه مبنایی برای بررسی درک و تفسیر تغییرات نوسازی ،تکنولوژی های ارتباطی ، استفاده شد.جامعه پژوهش شامل ...  بیشتر

بررسی رابطه اعتقاد به سنت آزمایش و خودشکوفایی زنان

سمیه کاظمیان؛ رقیه قربانیان

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1395، ، صفحه 45-59

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6722

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اعتقاد به سنت آزمایش و خودشکوفایی بزرگسالان، به روش کیفی و با ابزار مصاحبه با 18 نفر از زنان متاهل دارای مدرک تحصیلی لیسانس به بالا بین سنین 25-35 سال با وضعیت اقتصادی متوسط به بالا انجام شد. بعد از پیاده سازی مصاحبه ها، اطلاعات به کمک تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل ها حاکی از آن بود ...  بیشتر

آسیب شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین در خانواده از دیدگاه قرآن

ابراهیم نعیمی؛ سمیه کاظمیان

دوره 5، شماره 20 ، دی 1393، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22054/qccpc.2014.1682

چکیده
  اگرچه دربارة اهمیت نهاد خانواده در اسلام و آموز‌ه‌های دینی دربارة تحکیم نهاد خانواده، پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته است، اما ویژگی عمدة این پژوهش‌ها، غفلت از بازخوانی آموزه‌های دینی از منظر آسیب‌شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین است. نویسنده بر این باور است که در ایران نظریه پردازی و نگاه جامع به خانواده وجود نداشته و از همین روی، کارکردهای ...  بیشتر

طراحی الگوی آموزشی حل تعارض خانواده: برمبنای دیدگاه انسان شناسانه آیت‌الله جوادی آملی

سمیه کاظمیان؛ سیدصدرالدین شریعتی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1392، ، صفحه 11-34

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.6083

چکیده
  «خانواده» یکی از رکن‌های اصلی جامعه به شمار می‌رود. دستیابی به جامعه سالم، آشکارا در گرو سلامت خانواده و تحقق خانواده‌ سالم، مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن رابطه‌های مطلوب با یکدیگر است. از این رو، سالم‌سازی اعضای خانواده و رابطه‌هایشان، بی‌گمان اثر‌های مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. در این پژوهش ...  بیشتر

اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی در کاهش هراس اجتماعی

سمیه کاظمیان

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5894

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی درمانگری شناختی مبتنی بر فن خودگویی بر کاهش هراس اجتماعی انجام شد. به این منظور طی یک سال از بین مراجعان به مرکز مشاوره، 18 آزمودنی مبتلا به هراس اجتماعی که موافق شرکت در این نوع از درمان بوده و متعهد شرکت در تمام جلسات شدند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه نمونه با ...  بیشتر