1. مدل یابی ساختارى قدرت ایگو با موفقیت شغلی و میانجیگری رضایت زناشویی و عزت نفس

آرزو شکری؛ عبدالله شفیع آبادی؛ فریده دوکانه ای فرد

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400، ، صفحه 213-238

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.39064.2056

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ساختارى پیشبینی موفقیت شغلی براساس قدرت ایگو با میانجیگری رضایت زناشویی و عزت نفس انجام شد. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری، شامل شاغلین مرد و زن متاهل در فرمانداریهای فیروزکوه، دماوند و پردیس در سال 1397 بود. با توجه به این که برای مطالعات مدل سازی معادله ساختاری200 تا 400 نفر نمونه ...  بیشتر

2. مفهوم شناسی تطبیقی عزت نفس در قرآن و روانشناسی انسان‌گرا

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ پیمان کمالوند

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2016.6786

چکیده
  در بینش قرآن، هدف از آفرینش انسان دست‌یابی به کمال دانسته شده و آن در گرو کسب عزّت نفس است. از مفهوم عزّت نفس به معنای ارزیابی و ارزشیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندیِ خویش و کارایی مفید برای خود و جامعه یاد شده است. روان‌شناسان در تبیین مفهوم عزّت نفس، با توجه به ارزشمندی وجود انسان هرآنچه موجب ارزش و پیشرفت و موفقیت او باشد را به عنوان ...  بیشتر

3. پیش بینی میزان عزت نفس ، خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس شیوه های فرزند پروری و الدین با همایندی خودمتمایزسازی آنان

داوود نوده ئی؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4248

چکیده
  پژوهش حاضربه منظور بررسی پیش‌بینی عزت نفس، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین و خودمتمایزسازی آنان در بین دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان صورت گرفت. نمونه مورد نظر در این پژوهش تعداد 200 نفراز دانش‌آموزان پسر به همراه والدین آن‌ها بود که از طریق انتخاب سه دبیرستان (شاهد، غیرانتفاعی و دولتی) ...  بیشتر

4. رابطه غنی بودن پیوند کار- خانواده با عزت نفس و امنیت روان شناختی

محسن گل پرور؛ آیدا مرادی نیا

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 105-124

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4211

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری غنی بودن پیوند کار-خانواده با عزت نفس و امنیت روان­شناختی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و نمونه پژوهش 385 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی در شهر اصفهان بودند که به شیوه‌ی نمونه­گیری سهل­الوصول انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه غنی­ بودن پیوند کار-خانواده (رشید و همکاران، 2011)، پرسشنامه محقق ...  بیشتر

5. خودشیفتگی، عزت نفس و ابعاد پرخاشگری در نوجوانان

حسن شفیعی؛ مجید صفاری نیا

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 123-148

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5927

چکیده
  پژوهش حاضر به موضوع خودشیفتگی، عزت نفس و پرخاشگری در نوجوانان می پردازد، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودشیفتگی، عزت نفس و پرخاشگری و مقایسه آن در نوجوانان دختر و پسر صورت گرفت، 258 نوجوان (124 پسر و 134 دختر) 18-14 ساله با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند، پرسشنامه های شخصیت خودشیفته (NPI-16) ...  بیشتر