پیش بینی میزان عزت نفس ، خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس شیوه های فرزند پروری و الدین با همایندی خودمتمایزسازی آنان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضربه منظور بررسی پیش‌بینی عزت نفس، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین و خودمتمایزسازی آنان در بین دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان صورت گرفت. نمونه مورد نظر در این پژوهش تعداد 200 نفراز دانش‌آموزان پسر به همراه والدین آن‌ها بود که از طریق انتخاب سه دبیرستان (شاهد، غیرانتفاعی و دولتی) و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی از بین تمامی دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در مقطع دبیرستان انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری بامریند، پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت، پرسشنامه خودمتمایزسازی اسکورن و فراید لندر و پرسشنامه شرر و همکارانش و معدل نیمسال اول تحصیلی 90-89 دانش‌آموزان بود. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و نیز تحلیل رگرسیون گام به گام برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد. نتایج یافته‌ها نشان داد که بین شیوه‌های فرزندپروری والدین و پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و خودکارآمدی همبستگی معناداری در گروه نمونه پژوهش مشاهده نشده اما در مؤلفه‌های خودمتمایزسازی بین جایگاه من و آمیختگی با دیگران با معدل تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار، بین گسلش عاطفی و عزت نفس رابطه معکوس و معنادار و بین جایگاه من و عزت نفس رابطه مستقیم و معناداری مشاهده شد و در نهایت بین خودکارآمدی فرزندان با خودمتمایزسازی نیز رابطه معناداری مشاهده نشد. در مورد همایندی شیوه‌های فرزندپروری و خودمتمایزسازی والدین نیز نتایج  نشان می‌دهد که بین مؤلفه واکنش عاطفی و شیوه فرزندپروری مستبدانه رابطه معکوس و معنادار و بین مؤلفه جایگاه من و شیوه فرزندپروری مستبدانه رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین بین مؤلفه جایگاه من و شیوه فرزندپروری مقتدرانه رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و نیز بین مؤلفه آمیختگی با دیگران و شیوه فرزندپروری استبدادی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The anticipation of the rate of self-esteem, self efficacy & academic achievement in students based on child fostering with the similarity of their self-differentiation

نویسندگان [English]

  • davood nodeei 1
  • maesomeh esmaeili 2
  • kiumars farahbakhsh 2
اسکیان، پرستو.(1384). بررسی سایکو درام بر افزایش تمایز یافتگی فرد از خانواده اصلی در دانش آموزان دختر دبیرستان منطقه ی 5 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره،  دانشگاه تربیت معلم
باقرپور کماچالی، ص؛ بهرامی احسان، ه؛ فتحی آشتیانی،ع؛احمدی،خ؛احمدی،ع.(1385). مقایسه الگوهای فرزندپروری در بین خانواده های نظامی و غیرنظامی. مجله طب نظامی ،شماره 8
براندن، ناتانیل. روانشناسی عزت. ترجمه: مهدی قراچه داغی. (1379).تهران: نشرنخستین
بیابانگرد،اسماعیل.(1371).بررسی رابطه بین مفاهیم منبع کنترل، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان های شهر تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی
تگریان ، زینب . (1387). بررسی رابطه بین سبک های شناختی یادگیری و خودکارآمدی و عزت نفس دانشجویان . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه . دانشگاه علامه طباطبایی
تمنایی فر، م؛ صدیقی ارفعی، ف؛ سلامی محمدآبادی، ف.(1389).رابطه هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی. فصلنامه راهبردهای آموزش. شماره3
حسینیان آقاملکی،محمد.(1376).بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و عزت نفس دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
زارعی ،اقبال.(1389).بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با ارتکاب نوجوانان به رفتارهای پرخطر براساس مقیاس کلونینگر. دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد.شماره 3
شکرکن ، ح ؛ پولادی ، م ؛ حقیقی ، ج . (1379). بررسی عوامل مهم افت تحصیلی در دبیرستان های پسرانه شهرستان اهواز . مجله علوم تربیتی و روانشناسی. شماره 4و3
عزیزی،شهریار.(1384). بررسی الگوهای تعاملی خودکارآمدی عمومی، خودکارآمدی اینترنتی و نوع شخصیت. پیام مدیریت، شماره 13 و 14
کردنوقابی،رسول(1378).رابطه ی بین سبک های شناختی وابسته به زمینه ونابسته به زمینه دانش آموزان وشیوه های تربیتی مورد استفاده.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی
گلشن فومنی،محمدرسول.(1375)، جامعه آموزش و پرورش. تهران: انتشارات شیفته
محسنیان،م؛کرملو،س؛گنجوی،آ.(1386).رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی در متقاضیان طلاق. خانواده پژوهی. شماره 12
ملک مکان، مراد (1378). نگرش مادر نسبت به شیوه های فرزند پروری بایادگیری خود تنظیمی وپیشرفت تحصیلی دردانش آموزان سال سوم راهنمایی آباده درسال تحصیلی 77-76. پایان نامه کارشناسی ارشدتربیت معلم.
مکان کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان پسر پایه چهارم ابتدایی. علوم تربیتی وروانشناسی . شماره 1و2
مهرافروز، حجت الله (1378). بررسی رابطه ی بین نگرش نسبت به شیوه های فرزند پروری مادر(اقتدار منطقی،استبدادی وآزادگذاری) باامکان کنترل وپیشرفت تحصیلی دردانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.
ویسی، ناصر (1383). بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم وسوم مقطع ابتدایی شهرکامیاران درسال تحصیلی 83-82. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
هرگنهان،بی آروالسون،اچ .نظریه های یادگیری، ترجمه :علیاکبرسیف، (1384). تهران: نشردوران
یونسی ،فاطمه.(1385). هنجار یابی آزمون خود متمایز سازی (DSI-R) در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
Bandura ,A.(1997). Self – Efficacy :the exercise of control:http://www.emory.edu/EDUCATION/Mfp/bguide.html.
Branden ,N.( 1994 ). Working with self esteem in Psychology :
http : // nathanie / branden . net /psy 04 b .html .
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.Psychological Review,84(2), 191–215
Bandura, A., (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Baumrind,D. (1991) . Current patterns of parental authority. Developmental psychology Monographs, 4,1-101
Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence, 11, 56–95.
Bandura, A. (1997). Self – Efficacy: the Exercise of Control. New York: Freeman.
Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York, USA: J. Aronson.
Covinton ,M. (1989 ) . self esteem and Failure in school . The social
Impotance of self esteem.U .C .Press , Berkeley ,CA.
Elizabeth ,A.S. & Stephen ,R.W. &RaziaAzen . (2004) .Differentiation of self Mediates collage stress and adjustment . Journal of Counseling .vol 82 
Holly , w .( 1987 ) . Self Esteem : Does it Contribute to students academic
Johnson ,P.S .(1977) School failure , school attitudes and the self concept
inDelinguents .Doctoral Dissertation Walden University , Arlington , VA.
Lamborn, S.D. and et.al.(1991). Patterns of compettence and adjustment
amongadolessensfroMauthoritive and authoritarian and neglectful
Families.Adolesnt psychiatry. Chin Ritionlin
Mckenzie , J .K .( 1999) . Correlation between Self efficacy &self esteem in students , the graduate college university of Wisconsin,December 1999
Pajares ,F .(2002 ). Gender and perceived Self efficacy in self regulated
learning .Theory in to practice , spring 2002 ,vol .47 .
Wilie, M. S. (1991). Family therapy’s neglected prophet: A profile of Murray Bowen. In The Evolving Therapist (pp. 221–229). New York: Guilford.