1. بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین از منظر مشاوران مدارس

مرتضی رضایی مدنی؛ آتوسا کلانترهرمزی؛ ابراهیم نعیمی

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1398، ، صفحه 27-48

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.40632.2098

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین در پایه نهم از منظر مشاوران مدارس دوره اول متوسطه انجام شد. روش شناسی:روش پژهش حاضر کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مشاوران مدارس در سال تحصیلی 97-96 و روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود. به این صورت که از میان مشاوران مدارس تعداد 10 نفر مشاور انتخاب شده که انتخاب ...  بیشتر

2. بررسی رابطه ی باورهای فراشناخت باخودتنظیمی تحصیلی و تعارض دانش آموزان و والدین

اعظم اصولی؛ آسیه شریعتمدار؛ آتوسا کلانتر هرمزی

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1395، ، صفحه 83-104

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2016.6726

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی باورهای فراشناخت با خودتنظیمی تحصیلی و تعارض دانش آموزان و والدین انجام شد. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه‌ی مورد نظر تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 بودند که از ببین آنها206 نفر به روش نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه باورهای فراشناخت ...  بیشتر

3. بررسی رابطه‌ی بین نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهایی

آتوسا کلانترهرمزی؛ اوین کانی سانانی

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 45-67

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4269

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین احساس تنهایی و نگرش نسبت به پدر در بین نوجوانان بر پایۀ روش همبستگی انجام گرفت. فرض اساسی این پژوهش آن است که نوع نگرش نوجوان به پدر پیش‌بین احساس تنهایی است. نمونۀ این پژوهش را 235 دانش‌آموز دبیرستانی‌ (131 دختر و 104 پسر) تشکیل می‌دهند که به روش تصادفی خوشه‌ای از بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان مریوان ...  بیشتر

4. اثربخشی درمان مرور زندگی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی زنان سالمند ساکن شهر تهران

کبری دهقان؛ آسیه شریعتمدار؛ آتوسا کلانتر هرمزی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 15-39

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4207

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی درمان مرور زندگی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی زنان سالمند شهر تهران برگزار شد. پژوهش از نوع مطالعات نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان زن ساکن آسایشگاه‌های شهر تهران در اردیبهشت و خرداد ماه سال 94 بود. از بین آسایشگاه‌های موجود در شهر تهران، ...  بیشتر

5. تاثیرآموزش حقوق متقابل والد – فرزند از دیدگاه آموزه‌های اسلامی بر کاهش تعارضات والد- فرزند

طاهره جباری؛ معصومه اسمعیلی؛ آتوسا کلانتر هرمزی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آگاهی از حقوق متقابل والد- فرزند از دیدگاه آموزه های اسلامی برکاهش تعارضات والد – فرزند (مادر- دختر) در نوجوانان انجام گرفته است. روش: روش پژوهش تجربی و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گرگان در سال تحصیلی 1392-1391 بودند. ...  بیشتر

6. بررسی همبستگی میان رابطۀ پدر- فرزندی وکفایت اجتماعی در نوجوانان

فریبا سهیلی؛ آتوسا کلانترهرمزی

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 108-130

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی همبستگی میان رابطۀ پدر- فرزندی وکفایت اجتماعی در نوجوانان است. جامعۀ پژوهش دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان‏های شهرستان سنندج در سال تحصیلی 92-1391 بود که از این جامعه240 دانش آموز (120 دختر و120 پسر) به صورت تصادفی و با نمونه گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و با روش همبستگی است. ابزارهای ...  بیشتر