نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آگاهی از حقوق متقابل والد- فرزند از دیدگاه آموزه های اسلامی برکاهش تعارضات والد – فرزند (مادر- دختر) در نوجوانان انجام گرفته است. روش: روش پژوهش تجربی و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گرگان در سال تحصیلی 1392-1391 بودند. نمونه مورد پژوهش که شامل 24 نفر( 8 نفر والدین ، 8 نفر فرزندان همان والدین به عنوان گروه های آزمایش و 8  نفر فرزند به عنوان گروه کنترل ) بودند به صورت تصادفی درگروههای آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش بر اساس تعالیم و آموزه های اسلامی حقوقی که هریک از اعضای خانواده نسبت به یکدیگر دارند در طی 6 جلسه به شیوه ی گروهی به گروه های آزمایش به صورت جداگانه آموزش داده شد. ابزار سنجش، پرسشنامه تاکتیک های تعارض مورای- اشتراس فرم تعارض با والدین بود که از فرزندان پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد. در این پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس جهت آزمون اختلاف میانگین های گروه ها استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش آگاهی از حقوق والد – فرزند به والدین و فرزندانشان در افزایش مهارت استدلال، کاهش پرخاشگری کلامی و کاهش تعارض های فرزندان در ارتباط با والدین مؤثر بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Awareness of the mutual rights of parent - child view of Islamic teachings on reduce conflicts between parent - child

نویسندگان [English]

  • Tahereh jabbari 1
  • Masomeh esmaeeli 2
  • Atosa kalantar hormozi 2

چکیده [English]

Aim: The present study was designed to investigate the effect of the mutual right of the parent-child from the perspective of Islamic teachings on reducing conflict between parent-child (mother-daughter) was carried out in teens. Methods:  A quasi – experimental design with pre- test and post- test and a control group was employed. The population of this study was high school students of Gorgan city in the 2012-2013  academic  year. The sample consisted of 24 patients (8 parents, 8 parents, 8 other children of the same parents as the test group and a control group of 8 children) who were randomly assigned to experimental and control groups In this paper, based on Islamic law, each member of the family together During the meeting the way a group of 6 experimental groups were trained separately. Assessment   by Murray Conflict Tactics Scale - Form Strauss conflict with the parents of children in pre-test and post-test was given. In this study, ANCOVA was used to test group mean differences. Results: Results showed that parental rights awareness training - the child's parents and the children's reasoning skills, verbal aggression and conflict reduction in children had effective relationship with parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict
  • Relationship of parent-child
  • Mutual rights of parent – child
  • adolescent