دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

تبیین مدل تاب‌آوری بر اساس هدفمندی زندگی و کیفیت روابط با میانجی‌گری سلامت معنوی در مواجهه با شرایط فشار روانی ناشی از کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22054/qccpc.2022.65402.2858

کامران شیوندی چلیچه؛ سعید عبدالملکی؛ زهرا قلمی؛ زهرا نفر


اختلالات مصرف مواد در سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22054/qccpc.2022.67520.2934

اسماعیل ناصری


بررسی کیفی هویت شغلی مبتنی برمولفه های وجودی مشاوران تازه کار خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22054/qccpc.2022.69656.2996

میلاد سعیدی؛ حسین کشاورز افشار؛ ابراهیم نعیمی


تجربه زیسته فرزندان نوجوان خانواده‌های دارای تعارض زناشویی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22054/qccpc.2023.69976.3009

زهرا خوانین زاده؛ رویا رسولی؛ حمید رضائیان


تأثیر هیجانات معرفتی بر صحت نظارت، صحت تنظیم و عملکرد دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22054/qccpc.2023.65095.2847

سعیده زاهد؛ زهرا چراغی


مدل علّی بهزیستی تحصیلی براساس کمال گرایی چند بعدی بانقش میانجی درگیری تحصیلی دردختران نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22054/qccpc.2023.66974.2918

شهین شاکری؛ ابوالفضل کرمی؛ مهشید ایزدی؛ افسانه قنبری پناه


طراحی بسته تعدیل کمال‌گرایی نسبت به همسر با رویکرد شناختی رفتاری با تاکید بر منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22054/qccpc.2023.68490.2963

مجتبی فرهوش؛ محمدرضا جهانگیرزاده؛ محمد فرهوش


آسیب‌شناسی پدیدارشناسانه هویت جنسیتی دختران نوجوان در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22054/qccpc.2023.71537.3058

عطیه سلطان محمدی؛ زهرا سادات پورسید اقایی


اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد وجودی برکنترل درد، تنظیم هیجانی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان های بدخیم گوارشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22054/qccpc.2023.71379.3051

ابراهیم نامنی؛ سوسن حاجی میرزایی


تدوین مدل رضایت زناشویی بر اساس کارکردهای اجرایی با نقش میانجی همدلی در زوجین شاغل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.22054/qccpc.2023.69674.2997

طاهره فضائلی؛ حسن حیدری؛ رحیم حمیدی پور