دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان بر رشد اخلاقی دانش آموزان پسر پایه ششم دبستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

10.22054/qccpc.2020.40874.2104

حمیده اعتصامی؛ عبدالله شفیع آبادی


الگوی مفهومی راهبردهای مقابله ای در مواجهه با مسئولیتهای زنان سرپرست خانوار:یک مطالعه پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22054/qccpc.2020.51419.2365

فهیمه قشقایی؛ علی دلاور؛ جواد خلعتبری؛ عبدالله شفیع آبادی


تدوین عوامل فردی مثبت و منفی موثر بر آماده سازی روانی خلبانان خطوط هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22054/qccpc.2020.51306.2362

حسام سرواحد؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد عسگری


تجارب پدیداری مبتنی بر رودربایستی در روابط زوجی زنان با صمیمیت پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/qccpc.2021.61541.2720

نازیلا اقبال؛ آسیه شریعتمدار؛ جواد خدادادی سنگده


مقایسۀ الگوهای فعال درونی (IWM) بین زوجین پرتعارض و کم تعارض شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22054/qccpc.2022.64742.2826

سمیرا هاشمی؛ کیومرث فرحبخش؛ ابوالفضل کرمی


تبیین «مدل عملکردی انفاق» در «کاهش حزن و خوف» بر اساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22054/qccpc.2022.62604.2756

محمد کاویانی ارانی؛ امیر اکبیا


مدرسه شغلی: شناسایی شاخص های تعیین کننده مدرسه با استانداردهای بالای رشد شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22054/qccpc.2022.63632.2796

دریا نظری؛ محمدسجاد صیدی؛ سید محسن حجت خواه


تدوین الگوی مشاوره پیش از ازدواج «آگاه»، با نگاه تطبیقی دینی، روان شناسی و بومی- فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22054/qccpc.2022.64156.2830

محمد سید حسن طهرانی؛ کیوان کاکابرایی؛ حسن امیری