تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشجویان براساس حس انسجام و تاب آوری: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده

ساناز عینی؛ متینه عبادی؛ نغمه ترابی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1399، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.51656.2376

چکیده
  با توجه به اثرات جبران­ناپذیر اپیدمی کروناویروس بر دانشجویان؛ هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک-شده در رابطه بین حس­انسجام و تاب­آوری با اضطراب کرونا دانشجویان علوم پزشکی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که در سال تحصیلی ...  بیشتر

نقش بهزیستی معنوی و امیدواری در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان

محمود برجعلی؛ محمود نجفی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1392، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5918

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی رضامندی زندگی براساس بهزیستی معنوی و امیدواری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج بود. بدین منظور 500 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج با روش نمونه-گیرى خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه‏های بهزیستی معنوی، امیدواری و جمعیت شناختی بود. داده‌ها با استفاده از روش ...  بیشتر

تاثیر آموزش پیش ازدواج بر انتظارات زناشویی ناکارآمد دانشجویان دختر در آستانه ازدواج

منوچهر کامکار؛ مینا صالحی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 57-72

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5895

چکیده
  هدف پژوهش بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی ناکارآمد دانشجویان در آستانه ازدواج بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان در شرف ازدواج ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و نمونه تحقیق تعداد 50 نفر از دانشجویان مذکور بودند که به صورت داوطلبانه در طرح شرکت نمودند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ...  بیشتر

الگوی رابطه دینداری و سلامت روان دانشجویان: تفاوت های جنسیتی

رقیه موسوی؛ سعید اکبری زرد خانه

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 151-171

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5877

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی رابطه دینداری و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر صورت گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 150 نفر دانشجوی دختر و 150 نفر دانشجوی پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب گردید. در این پژوهش از مقیاس نگرش مذهبی خدایاری فرد و همکاران و پرسشنامه سلامت عمومی برای جمع آوری اطلاعات استفاده ...  بیشتر