1. بررسی رابطه ی تعهد مذهبی، سبک بخشش، نبخشیدن و نشخوار ذهنی با سلامت روان

سارا پارسافر؛ کورش نامداری؛ سید اسماعیل هاشمی؛ حسینعلی مهرابی

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 139-162

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4270

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی تعهد مذهبی، سبک بخشش، نبخشیدن و نشخوار ذهنی با سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداخت.روش: طرح این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان بودند که 200 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل ...  بیشتر

2. مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب میزان احساس تنهایی

محمود نجفی؛ سولماز دبیری

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1390، ، صفحه 114-134

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5904

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب میزان احساس تنهایی انجام شد. بدین منظور214 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس احساس تنهایی و پرسشنامه سلامت عمومی بود. نتایج نشان داد که بین سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی بر حسب میزان احساس تنهایی تفاوت معنادار وجود دارد. آزمودنی ...  بیشتر

3. بررسی رابطه رضایت از زندگی با سلامت عمومی و سازگاری

ابوالفضل کرمی

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 73-90

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5896

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رضایت از زندگی با سلامت عمومی و سازگاری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر دبیرستانی منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می دادند. نمونه آماری شامل 225 نفر بود که از پایه اول 75 نفر و در پایه های دوم و سوم رشته های نظری از هر رشته در هر پایه 25 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه ...  بیشتر

4. مذهب گرایی، سبک های مقابله با استرس و ابعاد شخصیت به عنوان متغیر های پیش بینی کننده سلامت عمومی در دانشجویان

یاسر رضاپور میرصالح؛ شهناز ریحانی کیوی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 111-132

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5869

چکیده
  با توجه به اهمیت سطح سلامت دانشجویان و نحوه مقابله آنها با نحوه فشارهای زندگی دانشجویی در بهبود عملکرد تحصیلی شان، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مذهب گرایی، سبک های مقابله با استرس و ابعاد شخصیت با یکدیگر و نقش آنها در پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان انجام شد. نمونه پژوهش شامل 209 نفر از دانشجویان دختر کارشناسی دانشکده اقتصاد دانشگاه ...  بیشتر