مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب میزان احساس تنهایی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب میزان احساس تنهایی انجام شد. بدین منظور214 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس احساس تنهایی و پرسشنامه سلامت عمومی بود. نتایج نشان داد که بین سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی بر حسب میزان احساس تنهایی تفاوت معنادار وجود دارد. آزمودنی های با احساس تنهایی پایین و متوسط از سلامت عمومی بیشتری نسبت به آزمودنی های با احساس تنهایی بالا برخوردار بودند. آزمودنی های با احساس تنهایی پایین و متوسط از سلامت عمومی بیشتری نسبت به آزمودنی های با احساس تنهایی بالا برخوردار بودند. آزمودنی های با احساس تنهایی بالا برخوردار بودند. همچنین بین میانگین نشانه های بدنی، اضطراب، نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی بر حسب میزان احساس تنهایی تفاوت معناداری یافت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of university student's general health and academic achievement regarding the degree of their loneliness

نویسندگان [English]

  • mahmud najafi 1
  • solmaz dabiri 2
چکیده [English]

Soulmaz Dabiri The purpose of present study was to compare university student's general health with their academic achievement based on the degree of their loneliness. For this purpose, 214 university students (104 boys and 110 girls) were selected with random cluster sampling. The research instruments were loneliness scale and general health questionnaire.The Results showed that there is a significant difference between general health and academic achievement with consideration of the degree of loneliness. Participants with low and intermediate degree of loneliness had higher general health than participants with high degree of loneliness. Participants with intermediate degree of loneliness had higher general health than participants with high degree of loneliness.There was also a significant difference between somatic symptoms, anxiety, social dysfunction and depression's mean based on the degree of loneliness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general health
  • Academic Achievement
  • Loneliness