نویسنده = محمد عسگری
تدوین الگوی مفهومی خودآگاهی مبتنی بر اندیشه‎های شهید مطهری(ره)

دوره 12، شماره 48، دی 1400، صفحه 1-24

10.22054/qccpc.2021.60185.2677

نرگس جعفری؛ احمد سلحشوری؛ ایراندخت فیاض؛ محمد عسگری