تدوین عوامل فردی مثبت و منفی موثر بر آماده سازی روانی خلبانان خطوط هوایی

حسام سرواحد؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد عسگری

دوره 13، شماره 52 ، دی 1401، ، صفحه 257-279

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.51306.2362

چکیده
  آمادگی روانی خلبانان از جمله مهمترین عوامل موثر بر حفظ ایمنی پرواز است. هدف پژوهش حاضر، تدوین عوامل فردی مثبت و منفی موثر بر آماده سازی روانی خلبانان خطوط هوایی بود. پژوهش به روش کیفی انجام شد. جامعه مورد مطالعه، کلیه خلبانان یک شرکت هواپیمایی در شهر تهران در سال 1398 بودند. نمونه 10 خلبان بود که با روش هدفمند انتخاب شد. برای جمع آوری داده ...  بیشتر

تدوین الگوی مفهومی خودآگاهی مبتنی بر اندیشه‎های شهید مطهری(ره)

نرگس جعفری؛ احمد سلحشوری؛ ایراندخت فیاض؛ محمد عسگری

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.60185.2677

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی مفهومیِ خودآگاهی برای دانش‎آموزان دوره‎ی اول متوسطه مبتنی بر اندیشه‎های شهید مطهری(ره) انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد کیفی و از نظر روش پژوهش، از روش تحلیلی و استنباطی استفاده شد. جامعه‎ی پژوهش شامل تعداد 45 اَثر از جمله مقالات و گزارش‎های تحقیقاتی دست اول شهید مطهری(ره) ...  بیشتر

واکاوی تجارب زیسته افراد مبتلا به بیماری کرونا در روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی و راهکارهای پیشگیری و کنترل آسیب‌های روانی ناشی از آن

محمد عسگری؛ عسگر چوبداری؛ حسین اسکندری

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1400، ، صفحه 33-52

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.53244.2453

چکیده
  همه‌گیر بودن بیماری کووید 19 در کل کشورهای جهان، سلامت روان‌شناختی و جسمی افراد جوامع را به خطر انداخته است و به دلیل ماهیت سریع انتشار بودن این بیماری تأثیرات بسیاری بر روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی مردم داشته است. هدف از این پژوهش تحلیل تجارب زیسته افراد مبتلا به بیماری کرونا بر روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی و ارائه راهکارهای ...  بیشتر

تاثیر آموزش تنظیم هیجان به روش گراس برتکانشگری دانشجویان سیگاری

محمد عسگری؛ اعظم متینی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1399، ، صفحه 205-230

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.45707.2197

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش تنظیم هیجان به روش گراس بر تکانشگری دانشجویان سیگاری بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح گروه کنترل نامعادل انجام شد. برای این منطور، از بین 100 دانشجوی سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان که به روش خود اظهاری و معرفی دوستان خود شناسایی شد، 30 نفر که در دسترس و حاضر به همکاری بودند، ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهار تهای مقابله با استرس و راهبردهای مقابل های بر سلامت روان دانشجویان دختر

نازی بنائی؛ محمد عسگری

دوره 3، شماره 12 ، دی 1391، ، صفحه 125-143

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5911

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسۀ تأثیر برنامۀ آموزش مهار تهای مقابله با استرس و راهبردهای مقابل های بر سلامت روان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد همدان دختر انجام شد. برای این منظور، از بین این دانشجویان 300 نفر به شیوة نمون هگیری تصادفی ساده انتخاب و پس از اجرای آزمون سلامت روان بر روی آنها، 60 نفر که دارای بالاترین نمره بودند، انتخاب و به صورت تصادفی ...  بیشتر