نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه سنجش واندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

همه‌گیر بودن بیماری کووید 19 در کل کشورهای جهان، سلامت روان‌شناختی و جسمی افراد جوامع را به خطر انداخته است و به دلیل ماهیت سریع انتشار بودن این بیماری تأثیرات بسیاری بر روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی مردم داشته است. هدف از این پژوهش تحلیل تجارب زیسته افراد مبتلا به بیماری کرونا بر روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشگیری و کنترل آسیب‌های روانی ناشی از آن بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش‌شناسی در زمره پژوهش‌های کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. جهت نمونه‌گیری تعداد 16 نفر از افرادی که در دوران همه‌گیری به بیماری کووید 19 مبتلا شده بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی انتخاب شدند. اطلاعات حاصل از پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری و جهت تحلیل این اطلاعات از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها در سه مضمون اصلی افکار، احساسات و هیجان‌های منفی ناشی از بیماری (بعد روابط فردی)، تغییر رفتار اعضای خانواده (بعد روابط خانوادگی) و تغییر رفتار دیگران (بعد روابط اجتماعی) استخراج و طبقه‌بندی شد. در جهت پیشگیری از پیامدهای بیماری کووید 19، مضمون اصلی انسجام و استحکام ساختار خانواده به دست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شیوع بیماری کرونا روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و جهت پیشگیری و کنترل آسیب‌های ناشی از آن باید انسجام و استحکام ساختار خانواده از طریق آموزش‌های مرتبط و مداخلات روان‌شناختی مؤثر در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the life experiences of people with Corona Virus disease in personal,family and social relationships and Strategies to prevent and control the psychological effects.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asgari 1
  • asgar choubdari 2
  • hosein skandari 3

1 measurement & assessment, Psychology & Education, Ala-meh University , Tehran. Iran

2 ATU

3 department of psychology, allameh Tabataba'i university, tehran, iran

چکیده [English]

The outbreak of Covid19 has endangered the mental and physical health of people in the world and due to the rapid outbreak of this disease, It had many effects on the personal, family and social relations of the people. The aim of this study was to analyze the lived experiences of people with Corona Virus disease on personal, family and social relationships and to provide strategies to prevent and control the psychological effects of it. This research was qualitative research and phenomenological type. For sampling, 16 individuals who had diagnosis with Covid 19 during the pandemic and subjects were selected using purposeful sampling based on The principle of saturation. The research data were collected using semi-structured interviews and the content analysis method was used to analyze this data. The findings of the interviews were extracted and categorized into three main themes: negative thoughts, feelings, and emotions caused by illness, changes in family members' behavior , and changes in other people's behaviors . In order to prevent the consequences of Quaid 19 disease, the main theme of cohesion and strength of family structure was obtained. The results of this study showed that the prevalence of corona virus disease severely affects personal, family and social relationships and to prevent and control the resulting effects, the cohesion and strength of family structure should be strengthened through related training and effective psychological interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona virus disease (covid 19)
  • Lived experiences
  • Psychological Effects
  • family relationships
خدابخش پیر کلانی، روشنک؛ تقوی، خاطره سادات و راستگو، فریده. (1398). مقایسه اثربخشی روش‌های درمان شناختی رفتاری و نوروفیدبک بر افسردگی اساسی زنان بزرگسال. مطالعات روان‌شناسی بالینی، 9 (36)، 25-46.
دلاور، علی و شکوهی امیرآبادی، لیلا. (1399). بررسی وضعیت شادکامی و رضایت از زندگی دانشجویان در زمان بحران بیماری ‏کرونا ویروس جدید (کووید-19). فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 16 (25)، 1-25.
شیوندی، کامران و حسنوند، فضل‌الله. (1399). تدوین مدل پیامدهای روان‌شناختی اضطراب ناشی از ایپدمی کروناویروس و بررسی نقش میانجیگری سلامت معنوی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی،11 (42)، 1-36.
صادقی زمانی، فهیمه و ضرغامی، محمدحسین. (1397). تعیین ساختار روابط بین اعضای خانواده بر اساس ویژگی‌های شخصیتی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 9 (33)، 189-208.
عینی، ساناز؛ عبادی، متینه و ترابی، نغمه. (1399). تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشجویان براساس حس انسجام و تاب‌آوری: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک‌شده. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 11 (43)، 1-32.
Adams-Prassl, A. Boneva, T. Golin, M. & Rauh, C. (2020). Inequality in the impact of the coronavirus shock: Evidence from real time surveys.
Banerjee, D. (2020). The COVID-19 outbreak: Crucial role the psychiatrists can play. Asian journal of psychiatry, 50, 102014.
Campbell, A. M. (2020). An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives. Forensic Science International: Reports, 100089, 1-3.
Cao, W. Fang, Z. Hou, G. Han, M. Xu, X. Dong, J. & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry research, 112934. 1-3.
Duncan, E. (2020). NSW domestic violence support groupswarn coronavirus isolation is prompting surge in demandfor services. ABC News Australia 15, 1-3.
Galea, S. Merchant, R. M. & Lurie, N. (2020). The mental health consequences of COVID-19 and physical distancing: The need for prevention and early intervention. JAMA internal medicine, 180(6), 817-818.
Huang, Y. & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey. Psychiatry research, 112954.1-2.
Jernigan, J. A. Low, D. E. & Helfand, R. F. (2004). Combining Clinical and Epidemiologic Features for Early Recognition of SARS. Emerging Infectious Diseases, 10(2), 327-333.
Jiang, N. Jia, X. Qiu, Z. Hu, Y. Jiang, T. Yang, F. & He, Y. (2020). The Influence of Efficacy Beliefs on Interpersonal Loneliness Among Front-Line Healthcare Workers During the 2019 Novel Coronavirus Outbreak in China: A Cross-Sectional Study.SSRN, 15, 1-16.
Kiecolt-Glaser, J. K. McGuire, L. Robles, T. F. & Glaser, R. (2002). Emotions, morbidity, and mortality: new perspectives from psychoneuroimmunology. Annual review of psychology, 53(1), 83-107.
Li, S. Wang, Y. Xue, J. Zhao, N. & Zhu, T. (2020). The impact of COVID-19 epidemic declaration on psychological consequences: a study on active Weibo users. International journal of environmental research and public health, 17(6), 2032.
Mazza, M. Marano, G. Lai, C. Janiri, L. & Sani, G. (2020). Danger in danger: Interpersonal violence during COVID-19 quarantine. Psychiatry research, 113046. 1-3
Pfefferbaum, B. & North, C. S. (2020). Mental health and the Covid-19 pandemic. New England Journal of Medicine.  383, 510-512
Raude, J. MCColl, K. Flamand, C. & Apostolidis, T. (2019). Understanding health behaviour changes in response to outbreaks: Findings from a longitudinal study of a large epidemic of mosquito-borne disease. Social science & medicine, 230, 184-193.
Schaller, M. & Murray, D. R. (2008). Pathogens, personality, and culture: Disease prevalence predicts worldwide variability in sociosexuality, extraversion, and openness to experience. Journal of personality and social psychology, 95(1), 212.
Shanafelt, T. Ripp, J. & Trockel, M. (2020). Understanding and addressing sources of anxiety among health care professionals during the COVID-19 pandemic. Jama, 323(21), 2133-2134.
Smith, S. G. Fowler, K. A. & Niolon, P. H. (2014). Intimate partner homicide and corollary victims in 16 states: National Violent Death Reporting System, 2003–2009. American Journal of Public Health, 104(3), 461-466.
Terrizzi Jr, J. A. Shook, N. J. & McDaniel, M. A. (2013). The behavioral immune system and social conservatism: A meta-analysis. Evolution and Human Behavior, 34(2), 99-108.
Usher, K. Bhullar, N. Durkin, J. Gyamfi, N. & Jackson, D. (2020). Family violence and COVID19: Increased vulnerability and reduced options for support. International journal of mental health nursing. 29, 549–552
Van Gelder, N. Peterman, A. Potts, A. O'Donnell, M. Thompson, K. Shah, N. & Oertelt-Prigione, S. (2020). COVID-19: Reducing the risk of infection might increase the risk of intimate partner violence. EClinicalMedicine, 21, 1-3
Venkatesh, A. & Edirappuli, S. (2020). Social distancing in covid-19: what are the mental health implications? Bmj, 369.
Wang, G. Zhang, Y. Zhao, J. Zhang, J. & Jiang, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. The Lancet, 395(10228), 945-947.