نویسنده = حسین اسکندری
بررسی معناشناختی مفهوم مشیت از دیدگاه قرآن کریم: تدوین چارچوب مفهومی برای فرایند عمل مشاوره

دوره 8، شماره 32، دی 1396، صفحه 1-16

10.22054/qccpc.2018.24568.1591

حسین اسکندری؛ بتول سبزعلی سنجانی؛ علیرضا دل افکار؛ مهین شریفی


تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز

دوره 8، شماره 31، مهر 1396، صفحه 1-21

10.22054/qccpc.2017.16989.1394

حسین اسکندری؛ عبدالامیر گاطع زاده؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی


اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستانهای منطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی

دوره 7، شماره 27، مهر 1395، صفحه 33-50

10.22054/qccpc.2016.6785

میرسعید جعفری؛ معصومه اسمعیلی؛ حسین اسکندری؛ کیومرث فرحبخش