مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه (در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دنشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

5 دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش تدین مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی براساس سبک دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد با روابط فرازناشویی عاطفی بود.روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه مورد پژوهش کلیه افراد متأهل که مرتکب خیانت شده اند می باشد که در بهار سال 95 به مراکز مشاوره شهر تهران مراجعه کرده بودند، که 242 نفر به روش دردسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ، سبک دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور، خودکنترلی تانجی، و تعهد زناشویی آدامز و جونز استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از PLS-3 انجام شده است. نتایج نشان داد که مدل آزمون شده از کیفیت مطلوبی برخوردار است. اثر مستقیم خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار استحقاق، پذیرش جویی (05/0p≤) و محرومیت هیجانی (01/0p≤) بر تعهدزناشویی معنادار بود. در مورد رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی با تعهد زناشویی، متغیرهای خودکنترلی، و طرحواره های بی اعتمادی، رهاشدگی، بیگانگی و محرومیت هیجانی نقش میانجی ایفا می کردند. در رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی با تعهد زناشویی نیز تنها طرحواره محرومیت هیجانی نقش میانجی داشت. سبک دلبستگی ایمن هیچکدام از متغیرها نقش میانجی نداشتند. از آنجا که ازدواج و انتخاب همسر یکی از تصمیمات مهم زندگی می باشد و با توجه به نقش پیش بینی کنندگی سبک دلبستگی اضطرابی و خودکنترلی و برخی از طرحواره های ناسازگار بر تعهد زناشویی دارد، در مشاوره های پیش از ازدواج به بررسی این متغیرهای در زوج پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural models predict marital commitment based on attachment styles and mediator variables self-control and early maladaptive schemas(in people with emotional extramarital relations)

نویسندگان [English]

  • saiedeh hadi 1
  • Hossein Eskandari 2
  • f s 3
  • n f 5
2 member of Clinical Psychology Department faculty Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The main objective of this research religiosity structural model predictions based on attachment styles and marital commitment mediator variables self-control and early maladaptive schemas in people with emotional extramarital relations. Methods: This study was correlationalThe study population included all individuals who commit treason to have been married in the spring of 95 were referred to counseling centers in Tehran, where 242 people were selected using a hand. To collect the data, schema of the original Yang, adult attachment style Hazan and Shaver, Tanjy self-control, and commitment Adams and Jones were married. Data analysis and structural equation model using PLS-3 carried.The results showed that the tested model is of good quality. The direct effect of self-control and schema entitlements, accepting money (05 / 0p≤) and emotional deprivation (01 / 0p≤) on was significant.About the relationship between anxious attachment styles with marital commitment, self-control variables, and schemas of mistrust, abandonment, alienation and emotional deprivation played a mediating role. The relationship between avoidant attachment styles with marital commitment was only to mediate emotional deprivation schema.But what about the role of mediator did not have any secure attachment. Conclusion: Since marriage and choice of spouse is one of the most important decisions of life.In premarital counseling to measure and analyze the variables to be paid per couple.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital commitment "
  • " attachment "
  • " self-control "
  • " schema "
  • " emotional extramarital relations "
اندوز، زهرا؛ حمید پور، حسن. (1385). بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی در زوجین. دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
بشارت، محمد علی. (1385). بررسی رابطه ی سبک فرزند پروری و پرخاشگری دانش آموزان. فصلنامهعلوماجتماعیدانشگاهتهران،  3(4).  شماره 1, 1.
بشارت، محمد علی. (1391). نقش واسطه ای مکانیسم های دفاعی در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی. فصلنامهروانشناسی کاربردی. 22 (7).
حمیدی، فریده (1386). .بررسی رابطه سبک دلبستگی با رضایت مندی زناشویی در دانشجویان متاهل دبیری .فصلنامهخانوادهپژوهی .سال 3، شماره 9.
خوارزمی، سودابه. (1390). بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با گرایش به روابط خارج از ازدواج زنان شاغل بندرعباس. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه هرمزگان واحد بین الملل.
ذوالفقاری، مریم. فاتحی زاده، مریم السادات. و عابدی، محمدرضا. (1387). تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان.‎ خانواده پژوهی. 15 (4). 261-247.
رسولی، فاطمه. (1387). بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و روابط جنسی فرازناشویی زنان بازداشت شده در مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی شهر تهران. فصلنامهخانوادهپژوهی. سال 4، شماره 14.
رضایی، مرجان. (1390). بررسی رابطه بین ویژگی شخصیت ،سبک دلبستگی با تمایل به روابط فرازناشویی .پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
رفیعی.سحر. (1390). رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت.فصلنامهعلمیپژوهشیجامعه شناسیزنان .سال 2.شماره 1.
شلالوند، عشرت. (1391). بررسی نقش دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در ملاک همسرگزینی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه علامه طباطبایی.
صیادپور، زهره. (1386). بررسی تحول مفهوم خانواده در کودکان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی1.‎
عباس زاده، میرمحمد. امانی ساری بگلو، جواد. خضری آذر، هیمن و پاشوی، قاسم. (1391). مقدمه ای بر مدلیابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربرد آن در علوم رفتاری. انتشارات دانشگاه ارومیه.
عبدی, محمدرضا. خوش‌کنش، ابوالقاسم. پورابراهیم، تقی. محمدی، روح الله. (1391). بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی. مطالعات روانشناختی8(3), 135-158.‎
قنبری هاشم آبادی بهرامعلی. حاتمی ورزنه، ابوالفضل. اسمعیلی، معصومه. و فرحبخش، کیومرث. (1390). رابطه‌ی بین سبک‌های فرزند پروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه2(7), 39-60.‎
محمدی، بهاره. (1392). پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی و نگرش مذهبی در زوجین ساکن شهر تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علم و فرهنگ.
یوسفی, ناصر. (1389). مقایسه ی اثربخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرح واره درمانی و نظام عاطفی بوون بر طرحواره های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق شهر سقز.  مجله اصول بهداشت روانی 13.52: 73-356.‎
Allen, E. S., & Baucom, D. H. (2004). Adult attachment and patterns of extradyadic involvement. Family Process43(4), 467-488.
Adams, J. M., & Jones, W. H. (1997). The conceptualization of marital commitment: An integrative analysis. Journal of personality and social psychology72(5), 1177.
Anderson, R. N., & Saenz, R. (1994). Structural determinants of Mexican American intermarriage 1975-1980. Social Science Quarterly75(2), 414-30.
Barlett, J. E., Kotrlik, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research. Information technology, learning, and performance journal19(1), 43.
Brown, E. (2001). Patterns of infidelity abd their treatment. New York: Brunner Mazel.
Dean, D. G., & Spanier, G. B. (1974). Commitment—An Overlooked Variable in Marital Adjustment?. Sociological Focus7(2), 113-118.
Drigotas, S. M., Safstrom, C. A., & Gentilia, T. (1999) . An investment model prediction of dating infidelity. Journal of Personality and Social Psychology, 77(3), 509-524.
Glass, S. P., & Wright, T. L. (1992). ustifications for extramarital relationships: The association between attitudes, behaviors, and gender. The Journal of Sex Research, 29, 361-387.
Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of personality and social psychology52(3), 511.
Henseler, J., & Sarstedt, M. (2013). Goodness-of-fit indices for partial least squares path modeling. Computational Statistics28(2), 565-580.
Hertlein, K. M., Wetchler, J. L., & Piercy, F. P. (2005). Infidelity. Journal of Couple & Relationship Therapy: Innovations in Clinical and Educational Interventions, 5-16.
Mark, K. P., Janssen, E., & Milhausen, R. R. (2011). Infidelity in Heterosexual Couples: Demographic, Interpersonal, and Personality-Related Predictors of Extradyadic Sex. Arch Sex Behav, 40, 971- 982.
Shackelford, T. K., & Buss, D. M. (1997). Cues to infidelity. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(10), 1034-1045.
Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self‐control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of personality72(2), 271-324.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.
Young, J. (1991). Early maladaptive schemas. Unpublished manuscript.
Young, J., & Gluhoski, V. (1997). A schema-focused perspective on satisfaction in close relationships. Satisfaction in close relationships, 356-381.