بررسی کیفی رضایت شغلی سالمندان بر مبنای الگوی چند محوری شفیع آبادی و فرهنگ ایرانی - اسلامی

ابراهیم نعیمی؛ اعظم کلائی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1396، ، صفحه 57-81

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.7742

چکیده
  هدف: این پژوهش به منظور بررسی کیفی عوامل رضایت شغلی سالمندان با توجه به روایت شغلی (تجربه‌ی زیسته) آنها در فرهنگ ایرانی- اسلامی و بر اساس الگوی چندمحوری شفیع‌آبادی انجام گرفته است. روش: به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته، برای کسب اطلاعات عینی بود. به این ترتیب که با سالمندان پیرامون روایت شغلی آن‌ها و چگونگی رضایتمندی و یا عدم رضایتمندی ...  بیشتر

بررسی رابطه رضایت شغلی وکیفیت زندگی با رضایت ازبازنشستگی درکارمندان بازنشسته

الهام شفیعی؛ فاطمه رضایی

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1395، ، صفحه 189-210

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6764

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی وکیفیت زندگی با رضایت از بازنشستگی درکارمندان بازنشسته اجرا گردید. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان بازنشسته بانک ملی شهرستان شهرکرد که300 نفر بودند وهمه آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند تشکیل می داد. ابزار های اندازه گیری عبارت از پرسش نامه رضایت از ...  بیشتر

بررسی رضایت شغلی و بهره‌وری شغلی کارکنان دور کار و غیر دورکار بر حسب نوع عضویت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

شیوا سخائی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیومرث فرحبخش

دوره 5، شماره 20 ، دی 1393، ، صفحه 81-94

چکیده
  پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری، تعاملات بین سازمانی و افراد را هر چه بیشتر تسهیل نموده و مفهوم کار را به معنای سنتی آن از نظر مکانی و زمانی تغییر داده‌است. یکی از این تغییرات، پیدایش الگوهای روش کار مبتنی بر رایانه، به نام دورکاری است. پژوهش حاضر به منظور بررسی رضایت شغلی و بهره‌وری شغلی کارکنان دورکار و غیردورکار ...  بیشتر

ارتباط عاطفه مثبت، شرایط کاری و حمایت از هدف با رضایت شغلی: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی و پیشرفت در جهت هدف

یوسف کریمی؛ کیومرث فرحبخش

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1392، ، صفحه 58-81

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5916

چکیده
  این پژوهش با هدف ارتباط بین عاطفه مثبت،شرایط کاری و حمایت از هدف با رضایت شغلی و همچنین بررسی نقش میانجی متغیرهای خودکارامدی و پیشرفت در جهت هدف صورت گرفت. روش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان شهرستان شهریار تشکیل می‏داد، تعداد 274 نفر از معلمان دبیرستان‏های شهر شهریار به شیوه تصادفی ...  بیشتر

بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس

سمیه محمد تبار؛ حسین اسکندری

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1390، ، صفحه 49-66

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5930

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان تحقیقی به روش توصیفی از نوع همبستگی در شرکت هفت الماس انجام شد، نمونه پژوهش شامل 227 نفر از کارکنان شرکت یاد شده بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مذکور به ترتیب 728/0 ، 726/0 و 718/0 محاسبه گردید، تجزیه ...  بیشتر

رابطه بین دلبستگی شغلی، مسئولیت پذیری و تحلیل عاطفی با رضایت شغلی

مهدی زارع بهرام آبادی؛ ایمان دره

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 5-24

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5892

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین دلبستگی شغلی، مسئولیت پذیری و تحلیل عاطفی با رضایت شغلی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارگران قراردادی و پیمانکاری کارخانه آلومینیوم سازی اراک تشکیل می دادند.نمونه آماری شامل 180 نفر بود که بصورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های رضایت شغلی اسپکتور، فرسودگی شغلی مسلش و جکسون، دلبستگی شغلی ...  بیشتر