1. مقایسه کمال گرایی، استحکام من، خشم و نشخوار خشم در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواس فکری- عملی

محمدعلی بشارت؛ مریم طاهری؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1395، ، صفحه 87-115

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2016.6724

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه کمال گرایی، استحکام من، خشم و نشخوار خشم در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و وسواس فکری- عملی انجام شد. تعداد 60 نفر (39 بیمار افسرده، 21 بیمار وسواسی) به مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)، مقیاس استحکام من (ESS)، مقیاس خشم چند بعدی تهران (TMAI) و مقیاس نشخوار خشم (ARS) پاسخ دادند. روش پژوهش علی- مقایسه ای و جامعه آماری ...  بیشتر

2. پیش بینی اضطراب امتحان براساس تنظیم هیجان و کمال‏گرایی دانش‏ آموزان

آرزو حیدریان؛ معصومه نوروزی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 106-122

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اضطراب امتحان توسط تنظیم هیجان و کمال‏گرایی در دانش‏آموزان دوره متوسطه بود یک نمونه 192 نفری از کلیه دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان سننندج در سال تحصیلی91-90 به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد ابزار جمع آوری داده ها شامل سه پرسشنامه بود ، مقیاس مشکل در نظم بخشی هیجان، مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی شورت و همکاران  ...  بیشتر

3. مقایسه اثربخشی مدل شناختی ویتال و توقف فکر، در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری

حسین قمری گیوی؛ هاجر رضایی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 69-86

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6064

چکیده
  زمینه: افکار مزاحم و رخنه کننده از ویژگی های افراد مبتلا به وسواسی است، آنها با افکاری مانند کمال گرایی و عدم تحمل ابهام درگیرند، اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی ویتال و روش توقف فکر در بیماران مبتلا به وسواس فکری می باشد، روش پژوهش: این پژوهش یک طرح آزمایشی گسترش یافته با پیش آزمون – پس آزمون چند گروهی است، به این ...  بیشتر

4. روان رنجور خویی و کمال گرایی پیش بینی کننده های تعلل ورزی

منصور بیرامی؛ زهره دانشورپور

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5872

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی و پنج عامل شخصیت با تعلل ورزی بود. نمونه ای متشکل از دانشجو مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران، پرسشنامه پنج عامل شخصیت و مقیاس ارزیابی تعلل ورزی-نسخه دانشجویی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چند گانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج همبستگی بین متغیرها ...  بیشتر