نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی، تلفن 09189793081

2 کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اضطراب امتحان توسط تنظیم هیجان و کمال‏گرایی در دانش‏آموزان دوره متوسطه بود یک نمونه 192 نفری از کلیه دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان سننندج در سال تحصیلی91-90 به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد ابزار جمع آوری داده ها شامل سه پرسشنامه بود ، مقیاس مشکل در نظم بخشی هیجان، مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی شورت و همکاران  و مقیاس اضطراب امتحان(TAI). یافته های به دست آمده  از نتایج تحلیل رگرسیون پیش بینی گام به گام و ضریب همبستگی نشان داد که بین کمال گرایی منفی وتنظیم هیجان با اضطراب امتحان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ولی این رابطه در بین دختران و پسران متفاوت است، اضطراب در دختران نسبت به پسران بالاتر بود. یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان با استفاده از متغیر تنظیم هیجان و کمال گرایی میزان اضطراب امتحان دانش آموزان را پیش بینی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of test anxiety by emotion regulation and perfectionism of high school students

نویسندگان [English]

  • arezoo heydarian 1
  • masoumeh norouzi 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the regulation of emotion in anxiety and perfectionism in middle school students a sample of 192 first-year students from all high schools in the city of Sanandaj academic year 90-91 cluster sampling method was chosen. Data collection included three questionnaires, Scale problem in the regulation of emotions, both positive and negative perfectionism scale- of (soert and colleagues- and test anxiety).
The findings obtained from the results regression analysis anticipated stepwise of correlation coefficient showed that there was a significant positive correlation between the negative perfectionism and emotion regulation with test anxiety. But this correlation is different between boys and girls, anxiety was higher in girls than boys. The results show that using a variables of emotion regulation and perfectionism, students’ test anxiety can be predicted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation
  • Test anxiety
  • perfectionism