1. بررسی اثربخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسمهای دفاعی افراد ناگوهیجان

محمدعلی بشارت؛ الهه حافظی؛ علی مقدم زاده

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 83-106

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.23253.1566

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آشکار‌سازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسم‌‌های دفاعی افراد ناگو‌هیجان بود. در این تحقیق شبه آزمایشی برای تعیین اثر بخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 130 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع ارشد و دکتری خوابگاه های دانشگاه تهران به شیوه نمونه گیری در ...  بیشتر

2. مقایسه کمال گرایی، استحکام من، خشم و نشخوار خشم در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواس فکری- عملی

محمدعلی بشارت؛ مریم طاهری؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1395، ، صفحه 87-115

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2016.6724

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه کمال گرایی، استحکام من، خشم و نشخوار خشم در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و وسواس فکری- عملی انجام شد. تعداد 60 نفر (39 بیمار افسرده، 21 بیمار وسواسی) به مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)، مقیاس استحکام من (ESS)، مقیاس خشم چند بعدی تهران (TMAI) و مقیاس نشخوار خشم (ARS) پاسخ دادند. روش پژوهش علی- مقایسه ای و جامعه آماری ...  بیشتر

3. بررسی نقش تعدیل‌کننده رضایت از زندگی در رابطه بین تاب‌آوری و سلامت عمومی

محمدعلی بشارت؛ حسینعلی جاهد؛ سیده اسماء حسینی

دوره 5، شماره 17 ، بهار 1393، ، صفحه 67-87

چکیده
  در این پژوهش نقش تعدیل کننده رضایت از زندگی در رابطة بین تاب آوری و سلامت عمومی در یک نمونة دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. هفتاد و پنج نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری (65 دختر و 10 پسر) در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان در پژوهش خواسته شد تا مقیاس خود­تاب­آوری ((ERS، مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) و پرسشنامه سلامت عمومی ...  بیشتر