اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار (EFT) بر تغییر سبک دلبستگی بزرگسالان و صمیمیت جنسی زوجین

فرنوش بدیهی زراعتی؛ رقیه موسوی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1395، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.5888

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار EFCT)) بر تغییر سبک دلبستگی و صمیمیت جنسی زوجین می پردازد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و گروه گواه است. بدین منظور بدین منظور تعداد 25 زوج که به دلیل تعارض های زناشویی به مراکز مشاوره خصوصی در سطح مشهد مراجعه نمودند، با روش نمونه گیری غیر احتمالاتی داوطلبانه انتخاب شدند. از ...  بیشتر

تفاوت های جنسیتی در ابعاد هویت دانشجویان

رقیه موسوی؛ سعید اکبری زردخانه

دوره 2، شماره 8 ، دی 1390، ، صفحه 31-46

https://doi.org/10.22054/qccpc.2012.5937

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد هویت در بین دانشجویان با تاکید بر تفاوتهای جنسیتی بود، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه های شهر تهران بود، نمونه دربرگیرنده 1000 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شده بودند. ابزارهای پژوهش عبارت بود از مقیاس هویت دینی و ملی، و پرسشنامه ی تجدیدنظر ...  بیشتر

الگوی رابطه دینداری و سلامت روان دانشجویان: تفاوت های جنسیتی

رقیه موسوی؛ سعید اکبری زرد خانه

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 151-171

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5877

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی رابطه دینداری و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر صورت گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 150 نفر دانشجوی دختر و 150 نفر دانشجوی پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب گردید. در این پژوهش از مقیاس نگرش مذهبی خدایاری فرد و همکاران و پرسشنامه سلامت عمومی برای جمع آوری اطلاعات استفاده ...  بیشتر