نقش تاب آوری، معنویت و دینداری در پیش بینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان

یوسف اعظمی؛ عبدالله معتمدی؛ یونس دوستیان؛ محمد جلالوند؛ محسن فرزانگان

دوره 3، شماره 12 ، دی 1391، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5906

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش تابآوری، معنویت و دینداری در پیشبینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان شهرستان بهارستان، همچنین تعیین وزن هر یک از متغیرهای پیشبینی کننده، انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. 280 نفر از سالمندان شهرستان بهارستان، که به روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شده بودند مورد بررسی ...  بیشتر

الگوی رابطه دینداری و سلامت روان دانشجویان: تفاوت های جنسیتی

رقیه موسوی؛ سعید اکبری زرد خانه

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 151-171

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5877

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی رابطه دینداری و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر صورت گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 150 نفر دانشجوی دختر و 150 نفر دانشجوی پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب گردید. در این پژوهش از مقیاس نگرش مذهبی خدایاری فرد و همکاران و پرسشنامه سلامت عمومی برای جمع آوری اطلاعات استفاده ...  بیشتر