1. پیش بینی اضطراب امتحان براساس تنظیم هیجان و کمال‏گرایی دانش‏ آموزان

آرزو حیدریان؛ معصومه نوروزی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 106-122

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اضطراب امتحان توسط تنظیم هیجان و کمال‏گرایی در دانش‏آموزان دوره متوسطه بود یک نمونه 192 نفری از کلیه دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان سننندج در سال تحصیلی91-90 به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد ابزار جمع آوری داده ها شامل سه پرسشنامه بود ، مقیاس مشکل در نظم بخشی هیجان، مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی شورت و همکاران  ...  بیشتر

2. اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی بر کاهش اضطراب امتحان و کمال‌گرایی دانس آموزان دختر سال اول دبیرستان منطقه 9 شهر تهران در سال1391

سکینه عسلی؛ حسین سلیمی بجستانی

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، ، صفحه 57-74

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.6095

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی بر کاهش اضطراب امتحان و کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان می‌باشد. روش بررسی به این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است . گروه نمونه شامل 20 نفر از دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان منطقه 9 شهر تهران در سال تحصیل 91-90 بودند که به صورت تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

3. مقایسه ابعاد کمال گرایی ( خودمدار، دیگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در میان دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی دانشگاه علامه طباطبایی

سیده فاطمه کاظمی؛ یوسف کریمی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 87-104

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6065

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ابعاد کمال گرایی (کمال گرایی خودمدار، دیگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در میان دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی می باشد، این پژوهش از نوع علّی- مقایسه ای است، جامعه این پژوهش عبارت بود از کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بودند، حجم نمونه ...  بیشتر