نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طبطبائی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ابعاد کمال گرایی (کمال گرایی خودمدار، دیگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در میان دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی می باشد، این پژوهش از نوع علّی- مقایسه ای است، جامعه این پژوهش عبارت بود از کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بودند، حجم نمونه 280 نفر بوده است که از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گشتند، اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد نظر از طریق مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)، پرسشنامه مکان کنترل راتر و سیاهه اضطراب امتحان (TAI) جمع آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه ها از روش آماری خی دو، ضریب همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شد، نتایج نشان داد که در هر سه بعد کمال گرایی بین دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی تفاوت معناداری وجود دارد و دانشجویان دارای اضطراب امتحان بالا در هر سه بعد کمال گرایی بالاتری دارند، بین مکان کنترل دانشجویان دارای اضطراب امتحان بالا بیشتر به سمت بیرونی بودن گرایش دارد، همچنین بین هر سه بعد کمال گرایی و اضطراب امتحان رابطه مثبت معناداری مشاهده شد و کمال گرایی میتواند اضطراب امتحان را پیش بینی نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Dimensions of Perfectionism (Self- oriented, Other-oriented, and Socially Prescribed Perfectionism) and Locus of Control in Students with High Test Anxiety and Normal Students of Allameh Tabataba’i University

نویسندگان [English]

  • seyedehfatemeh kazemi 1
  • yusof karimi 2

چکیده [English]

The preset study aimed to examine and compare dimensions of perfectionism (self-oriented, other-oriented, and socially prescribed perfectionism) with locus of control in students with high test anxiety and normal students. It was a causal-comparative research. Using cluster random sampling method, 280 subjects were selected from among all male and female students of Allameh Tabataba’i University in the 2010- 2011 educational years. The data were collected using the Tehran Multidimensional Perfectionism Scale (TMPS), the Rotter's Locus of Control Standard Questionnaire and Test Anxiety Inventory (TAI). The statistical analysis methods of chi-square, coefficient of correlation and Regression were used to analyze the data. The results showed that, in all three dimensions of perfectionism, there was a significant difference between students with high test anxiety and normal ones. The former had higher degree of perfectionism in all its three dimensions. There was also a significant relationship between locus of control among students with high test anxiety and that of normal ones. The locus of control was more outward in those with high test anxiety. There was a significant positive relationship between all three dimensions of perfectionism and test anxiety. Perfectionism can predict the level of text anxiety

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimensions of Perfectionism
  • locus of control
  • Test anxiety