1. ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق ورزی در دانشجویان مجرد

ندا افشاریان؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ سید صدر الدین شریعتی

دوره 12، شماره 47 ، پاییز 1400، ، صفحه 123-160

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.57677.2608

چکیده
  بحث درباره عشق‌ورزی در ایران عموماً در چارچوب تحلیلی مبتنی بر پژوهش‌ها و نظریه‌پردازی‌هایی که در غرب صورت گرفته تمرکز یافته است. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق‌ورزی دانشجویان مجرد و بر مبنای نظریه زمینه‌ای و با به کارگیری روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. 32 دانشجو (18 دختر و 14 پسر)، به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

2. کاربرد تحلیل مکالمه در فرایند مشاوره و روان درمانی

حسین قمری کیوی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 52-68

چکیده
  هدف از این مقاله مرور اجمالی بر روش و کاربرد تحلیل مکالمه در مشاوره و روان درمانی است. ارزش خبری و اطلاع دهندگی استفاده از روشهای کمی در بررسی فرایند و نتایج کاربرد روشهای مشاوره و روان درمانی مختلف به منظور ایجاد تغییر در مراجع با هر نوع اختلالی محدود است.محدود شدن محقق به ارائه میانگین و انحراف استاندارد از گروه، محقق را از دستیابی ...  بیشتر

3. بررسی پیامدهای روانی - جسمانی بمباران شیمیایی بر آسیب دیدگان آن در شهر سردشت به روش کیفی

بختیار ملکاری؛ نادر کریمیان

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، ، صفحه 43-56

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.6094

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی پیامدهای روانی - جسمانی بمباران شیمیایی بر آسیب‌دیدگان آن در شهر سردشت به روش کیفی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی ( از نوع تفسیری ) می‌باشد و جامعه آماری آن کلیه آسیب‌دیدگان بمباران شیمیایی سردشت بودند. نمونه شامل 15 مرد و 15 زن بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی پیامدهای ...  بیشتر