کاربرد تحلیل مکالمه در فرایند مشاوره و روان درمانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار رشته مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی .آدرس:اردبیل-انتهای خیابان دانشگاه،دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.صندوق پستی 179

چکیده

هدف از این مقاله مرور اجمالی بر روش و کاربرد تحلیل مکالمه در مشاوره و روان درمانی است. ارزش خبری و اطلاع دهندگی استفاده از روشهای کمی در بررسی فرایند و نتایج کاربرد روشهای مشاوره و روان درمانی مختلف به منظور ایجاد تغییر در مراجع با هر نوع اختلالی محدود است.محدود شدن محقق به ارائه میانگین و انحراف استاندارد از گروه، محقق را از دستیابی به رویدادهای ناب در فرایند تغییر دور می کند. تقلیل دادن بررسی اثربخشی فنون مشاوره ای به بررسی معنی داری تفاوت بین گروه آزمایش و گروه گواه،درک زیرساختهای موثر در رابطه درمانی را تضعیف می کند. به منظور برون رفت از این چرخه معیوب ،استفاده از تحلیل مکالمه به عنوان یک روش کیفی در جریان  مطالعه ارتباط دو تایی بین مشاور و مراجع توصیه می شود. تحلیل مکالمه به عنوان یک زیر مجموعه از تحلیل گفتمان به مشاور و درمانگر کمک می کند تا تله های زبانی را تشخیص دهد و بر آن غلبه کند.روش تحلیل گفتمان شیوه روان شناختی مشاهده را در مشاوره مورد انتقاد قرار می دهد تا از این رهگذر روابط بین مشاور-مراجع و پیش فرض های مکالمات آنها به دقت بررسی شود. در این مقاله ضمن معرفی تحلیل مکالمه ،به نظام نمادگذاری و کاربردهای آن نیز توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the conversation analysis in process of counseling and psychotherapy

نویسنده [English]

  • hossein ghamari
چکیده [English]

Aim of the present study is review of   conversation analysis study in counseling and psychotherapy. Informative value of the quantitative method is limited to investigation of process and effects of counseling psychotherapeutic treatments of any types of psychological disorders. Concentration in mean and standard deviation of both experimental and control groups remotes researchers from pure therapeutic events. Reduction of the efficacy study on significant differences between experimental and control groups devaluates the underling structures of therapeutic relationship. To solve this vicious spiral, Application of the conversation analysis as a qualitative method is recommended for study of dual therapeutic relationship. Conversation analysis there is under the title of discourse analysis that helps counselor to overcome to speech tars. It criticizes the psychological method of observation in counseling thus this effects good analysis of counselor-client relationship and their dialogue presumptions. This article introduces conversation analysis and its coding system and applications

کلیدواژه‌ها [English]

  • Counseling
  • conversation analysis and qualitative method