1. تأثیر آموزش باورها وحالت فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان

گوهر یزدانی؛ محمدحسین سالاری فر؛ محسن خورشیدزاده

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1400، ، صفحه 101-122

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.61153.2710

چکیده
  فرسودگی تحصیلی یک مشکل جدی و یک واکنش منفی احساسی، جسمی و ذهنی به مطالعه طولانی‌مدت است که منجر به فرسودگی، ناامیدی، عدم انگیزه و کاهش توانایی در مدرسه می‌شود. هدف پژوهش مشخص کردن تأثیر آموزش باورها و حالت فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون –پس‌آزمون با گروه کنترل و یک مرحله پیگیری ...  بیشتر

2. باورها و حالت فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل کننده خودتنظیمی تحصیلی

محمد حسین سالاری فر؛ حمیدرضا پور اعتماد

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5929

چکیده
  خودتنظیمی تحصیلی یکی از موضوعات اساسی آموزش و پرورش است که به نظر می رسد با فراشناخت در رابطه می باشد، بررسی این ارتباط از جنبه نظری و کاربردی دارای اهمیت است، پس هدف این مطالعه بررسی و تعیین نقش مولفه های فراشناختی در خودتنظیمی تحصیلی بود، روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که 318 دانش آموز پسر پایه دوم دبیرستان از منطقه شش آموزش و پرورش ...  بیشتر

3. باورها و حالت فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل کننده نگرانی

محمدحسین سالاری فر؛ حمید رضا پور اعتماد

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1390، ، صفحه 79-94

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5902

چکیده
  فراشناخت یکی از فرایندهای عالی شناختی است که با سایر قابلیت های شناختی رابطه مثبت دارد و از طرف دیگر به عنوان یک عامل زمینه ساز در بیشتر آسیب های روان شناختی مدنظر قرار می گیرد. هدف این مطالعه مشخص کردن مولفه های فراشناختی بازدارنده و تسهیل کننده نگرانی بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. نخست بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای، نمونه ...  بیشتر