نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

2 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فراشناخت یکی از فرایندهای عالی شناختی است که با سایر قابلیت های شناختی رابطه مثبت دارد و از طرف دیگر به عنوان یک عامل زمینه ساز در بیشتر آسیب های روان شناختی مدنظر قرار می گیرد. هدف این مطالعه مشخص کردن مولفه های فراشناختی بازدارنده و تسهیل کننده نگرانی بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. نخست بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای، نمونه ای شامل 318 دانش آموز پسر پایه دوم دبیرستان از منطقه شش آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شد. سپس از آنان خواسته شد تا پرسشنامه های باورهای فراشناختی ولز و کارترایت –هاتون، حالت فراشناختی اونیل و عابدی و نگرانی مایر و همکاران را تکمیل نمایند. تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام و همبستگی های تفکیکی نشان داد که باورهای فراشناختی با نگرانی رابطه مثبت دارد و بین حالت فراشناختی و نگرانی رابطه منفی وجود دارد. چهار مولفه فراشناختی کنترل ناپذیری، خود بازبینی، نیاز به کنترل و کفایت شناختی در حدود 46 درصد از واریانس نگرانی را پیش بینی می کنند. مولفه های کنترل ناپذیری، نیاز به کنترل و کفایت شناختی با نگرانی رابطه مثبت دارند و مولفه خود بازبینی با نگرانی، رابطه منفی دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، باورها و حالت فراشناختی با نگرانی، به گونه ای متفاوت رابطه دارند. بنابراین آموزش مولفه های فراشناختی می تواند در کاهش و کنترل نگرانی دانش آموزان موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Beliefs and Metacognitive State, Inhibitor or Facilitator of Worry

نویسندگان [English]

  • mohammad hoseyn salari dar 1
  • hamidreza pour e'temad 2

چکیده [English]

Metacognition is one of the highest level cognitive process which has positive association with other cognitive function. On the other hand, it is considered as one of the basic factor in most psychopathological conditions .The purpose of this study was to investigate any possible inhibitory or facilitatory role of metacognitive components of worry. In this correlation study, first,318 high school students were chosen by cluster sampling method from 6 educational regions of Tehran.Then, They were asked to fill in the following questionnaires: Wells & Cartwright ñ Hatton metacognitive beliefs questionnaire (2004), O'nell&Abedi metacognitive State questionnaire (1996) and Meyer et al worry questionnaire (1990). Separate sets of correlation and stepwise multiple regression analyses showed that there was a positive correlation between metacognitive beliefs and worry. On the other hand ,there was a negative relationship between metacognitive state and worry. Four metacognitive components (uncontrollability, self- monitoring, need to control and cognitive competence) predict %46 of variance of worry. It was also shown that uncontrollability ,need to control and cognitive competence were positively correlated with worry, whilst self- monitoring was negatively correlated with worry. According to the findings of the present study, metacognitive beliefs and metacognitive state are both associated with worry in a different way. However, manipulation of metacognitive components using interventional training would reduce and control worry in worriers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive beliefs
  • metacognitive state
  • inhibitor
  • facilitator
  • Worry