1. بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با رضایت زناشویی در بیوه زنان مزدوج با برادر شوهر

پریسا یاسمی نژاد؛ محسن گل محمدیان

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 85-102

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5932

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه ویژگی های شخصیتی (پنج عامل اصلی شامل بی ثباتی هیجانی، برون گرایی، باز بودن به تجربه ها و توافق و وجدانی بودن) با رضایت زناشویی انجام شد، جامعه آماری شامل کلیه بیوه زنان ازدواج کرده با برادر شوهر در کرمانشاه بود، نمونه مورد مطالعه (43) نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، ابزار پژوهش شامل ...  بیشتر

2. بررسی رابطه عوامل روانشناختی و جمعیت شناختی پیش بینی کننده سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه شهر اصفهان

طیبه بلالی؛ عذرا انتظامی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1390، ، صفحه 33-57

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5900

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل پیش بینی کننده سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان مطلقه شهر اصفهان در سال 88 می باشند که ازدواج مجددی نداشتند. نمونه پژوهش 100 زن مطلقه از شهر اصفهان بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مراکز سازمان بهزیستی و کمیته ...  بیشتر

3. بررسی متغیرهای جمعیت شناختی، شخصیتی و موقعیتی به عنوان پیش بینی های تحمل نوبت کاری در یک شرکت صنعتی در اهواز

عبدالکاظم نیسی؛ طیبه رحیمی پردنجانی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 149-178

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5884

چکیده
  پژوهش حاضر ویژگی های جمعیت شناختی، شخصیتی و موقعیتی را به عنوان پیش بین های تحمل نوبت کاری در کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز بررسی کرده است. نمونه پژوهش در مرحله اصلی شامل 300 نوبتکار و در مرحله اعتبار یابی شامل 100 نوبتکار بودند که برای انتخاب نمونه از روش تصادفی طبقه ای استفاده شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از پرسشنامه زمینه یابی ...  بیشتر