بررسی رابطه عوامل روانشناختی و جمعیت شناختی پیش بینی کننده سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه اصفهان

2 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل پیش بینی کننده سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان مطلقه شهر اصفهان در سال 88 می باشند که ازدواج مجددی نداشتند. نمونه پژوهش 100 زن مطلقه از شهر اصفهان بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مراکز سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام شهر اصفهان انتخاب شدند و با توجه به هدف و فرضیه های مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند. فرضیه پژوهش این بود که عوامل روان شناختی و ویژگی های جمعیت شناختی با سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه رابطه دارد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه رابطه دارد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سازگاری پس از طلاق فیشر، پرسشنامه سبک های دلبستگی، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، پرسشنامه SCL90 و پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی در ابعاد روان رنجوری و برون گرایی و همچنین سلامت روان در بعد افسردگی با سازگاری پس از طلاق رابطه معناداری وجود دارد. بین ویژگی های جمعیت شناختی سن، درآمد و سازگاری پس از طلاق هم رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین می توان گفت برخی از عوامل روان شناختی و جمعیت شناختی می تواند سازگاری پس از طلاق زنان را پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Psychological factors and Demographic characteristics predicting Post Divorce Adjustment among Divorced Women in Isfahan

نویسندگان [English]

  • taybeh balali 1
  • ozra entezami 2
چکیده [English]

The purpose of this research was to study predicting factors of post divorce adjustment among divorced women in Isfahan.The research was a correlation study and statistical population were selected from all divorced women in Isfahan in 1388 who had no remarriage .The Participants consisted of 100 divorced women from Behzisty's organization centers and Komite Emdad Emam in Isfahan that were selected by multi-stage cluster sampling method and according to the research purpose and hypotheses.The Research hypothesis includes: there is a relationship between psychological factors(attachment styles, personality characteristics, mental health) and demographic characteristics with post divorce adjustment .The research instruments were Fisher Divorce Adjustment Scale, Adult Attachment Inventory, Five Factor Inventory (short form), SCL 90 questionnaire, and demographic characteristics which was made by the researcher. Data were analyzed by pearson correlation method and step by step regression analysis. The results of the study demonstrated that there was a significant relationship between attachment styles ,personality characteristics(neuroticism ,extroversion),mental health ( depression ) and post divorce adjustment (P<0.01).Also there was a significant relationship between demographic characteristics (age, income) and post divorce adjustment (P<0.05). Thus, it is true to say psychological factors and demographic characteristics can predict post divorce adjustment of divorced women in Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post divorce adjustment
  • psychological factors
  • attachment styles
  • Personality Characteristics
  • Mental Health
  • demographic characteristics