نقش مولفه‌های تمایزیافتگی خود در پیش‌بینی صمیمیت زناشویی در زوجین

زهره رافضی؛ ریحانه صبوری

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، ، صفحه 181-205

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.65596.2867

چکیده
  صمیمیت زناشویی به عنوان توانایی برجسته در ایجاد روابط طولانی‌مدت و رضایت‌بخش به‌شمار می‌رود. از جمله عوامل روان‌شناختی موثر بر صمیمیت زناشویی، می‌توان به خودتمایزیافتگی اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی نقش مولفه‌های خودتمایزیافتگی (واکنش‌ پذیری عاطفی، گریز عاطفی، جایگاه من و هم‌ آمیختگی با دیگران) در پیش‌بینی صمیمیت زناشویی ...  بیشتر

الگوی غنی سازی صمیمیت زناشویی در دیدگاه اسلامی، یک پژوهش کیفی

محمد ثناگویی زاده

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.53096.2446

چکیده
  هدف این مطالعه، شناسایی الگوی غنی سازی صمیمیت زناشویی در دیدگاه اسلامی بود. بدین منظور داده‌های مطالعه به روش کیفی از نوع تحلیل مضامین از میان منابع اسلامی شامل آیات قرآن و روایات معصومین (ع) با روش نمونه گیری نظری استخراج شد. با استفاده از کلیدواژه‌های مرتبط با موضوع و با کمک نرم افزارهای جستجوگر از میان آیات قرآن و پنجاه منبع روایی ...  بیشتر

بررسی اثر بخشی رویکرد درمانی نظام ‌های زبان مشارکتی بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی زوج های دانشجو

بتول حامدی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ شکوه نوابی نژاد؛ علی دلاور

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1393، ، صفحه 137-158

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی رویکرد درمانی نظام های زبان مشارکتی  بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی زوج های دانشجو بود.این پژوهش نیمه آزمایشی است وجامعه آماری آن، دانشجویان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های  شهر تهران بودند. نمونه مورد پژوهش شامل 14 زوج(28 نفر) بود که به روش تصادفی ساده انتخاب و در دوگروه آزمایش ...  بیشتر