الگوی غنی سازی صمیمیت زناشویی در دیدگاه اسلامی، یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات خانواده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

چکیده

هدف این مطالعه، شناسایی الگوی غنی سازی صمیمیت زناشویی در دیدگاه اسلامی بود. بدین منظور داده‌های مطالعه به روش کیفی از نوع تحلیل مضامین از میان منابع اسلامی شامل آیات قرآن و روایات معصومین (ع) با روش نمونه گیری نظری استخراج شد. با استفاده از کلیدواژه‌های مرتبط با موضوع و با کمک نرم افزارهای جستجوگر از میان آیات قرآن و پنجاه منبع روایی اسلامی که شامل منابع حدیثی شیعی و سنی از علمای متقدم و متأخر بود، عبارات مرتبط گردآوری شد و با استفاده از روش استرلینگ، تحلیل گردید. پس از اعتمادپذیری داده‌های کیفی، 33 مضمون پایه، 6 مضمون سازمان دهنده و یک مضمون فراگیر از تحلیل داده‌ها حاصل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که الگوی غنی سازی صمیمیت زناشویی دارای اصول، ارکان، ابعاد، موانع، مناطق هیجانی و نحوه ارزیابی آن است. ابعاد صمیمیت از نظر این الگو شامل؛ صمیمیت‌های عاطفی، جسمی، جنسی، معنوی، همباشی، اقتصادی و کلامی است. همچنین نتایج نشان داد که ارزیابی صمیمیت بر چهار محور، ابعاد صمیمیت، مناطق هیجانی، شدت و ضعف هیجانات و صمیمیت انتظاری و واقعی صورت می‌گیرد. نتایج این مطالعه می‌تواند برای مشاوران خانواده و زوج درمانگران به منظور تدوین برنامه‌های غنی سازی صمیمیت زناشویی مبتنی بر دیدگاه اسلامی و ارزیابی آن مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Marital Intimacy Enrichment on Islamic Perspective; A Qualitative Research

نویسنده [English]

  • MOHAMMAD SANAGOEI ZADEH
Assistant professor, Research Center for Theology and Family, Islamic Sciences and Culture Academy
چکیده [English]

The aim of this study was an identification of marital intimacy enrichment pattern's on Islamic perspective. For this purpose, the study data were extracted by qualitative method of thematic analysis from Islamic sources including Quran verses and Hadiths by theoretical sampling method. Therefore, were collected related phrases by using of related keywords and with the help of search in software from among the fifty sources of Islamic Hadiths, which included early and late scholars from Shia and Sunni hadith sources, and it's analyzed by using sterling method. After Credibility of qualitative data, 33 basic themes, 6 organizational themes and a global theme were obtained from data analysis. The research findings showed that the pattern of enrichment of marital intimacy has principles, pillars, dimensions, obstacles, emotional areas and how to evaluate it. Dimensions of intimacy include; Emotional intimacy, physical, sexual, spiritual, cohesive, economic, and verbal. The results also showed that intimacy assessment is based on four axes, dimensions of intimacy, emotional areas, intensity and weakness of emotions and expected and real intimacy. The results of this study could be effective for family counselors and couples therapists in developing and evaluating Islamic-based intimacy enrichment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • enrichment
  • Marital Intimacy
  • Islam
  • Qualitative research