1. اثربخشی نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین

حسنعلی ویسکرمی؛ لیلا منصوری؛ سمیه روشن نیا

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 39-62

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.26149.1642

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سلامت روان دانش آموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین بود. روش‌ پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری آن شامل کلیه دانش‌آموزان پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم‌آباد بود که از میان آنها تعداد 30 نفر که دارای پیشرفت تحصیلی ...  بیشتر

2. مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ارزشِ تکلیف، درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و خود نظم جوئی تحصیلی

کامران شیوندی؛ فریبرز درتاج؛ نور علی فرخی؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.22778.1552

چکیده
  این پژوهش با هدف آزمون رابطه علّی بین ارزش تکلیف، درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت تحصیلی، خود نظم جوئی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ریاضی صورت پذیرفت. بدین منظور از جامعه آماری پژوهش، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای 560 نفر از دانش آموزان (267 نفر پسر و 293 نفردختر) از پایه سوم رشته ریاضی دبیرستان های شهر تهران در سال ...  بیشتر

3. رابطه هوش هیجانی و شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

حسن سعیدی راد؛ عفت سادات رباط جزی

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 51-63

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6070

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شد، جامعه آماری شامل کلیه معلمان (زن و مرد) پایه پنجم ابتدایی شهرستان علی آباد کتول در سال تحصیلی 88-1387 بودند که 75 نفر از آنها به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند، ابزار مورد پژوهش شامل آزمون هوش هیجانی بار-ان برای ارزیابی ...  بیشتر

4. اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و مهارت ابراز وجود والدین بر میزان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان

سیروس حاتمی فرد؛ سعید موسی کافی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 67-73

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5931

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و مهارت ابراز وجود والدین بر میزان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان انجام شد. این پژوهش در بین دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه شهر صومعه سرا با نمونه آماری 24 نفر به روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم انجام شد، روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون ...  بیشتر

5. مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب میزان احساس تنهایی

محمود نجفی؛ سولماز دبیری

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1390، ، صفحه 114-134

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5904

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب میزان احساس تنهایی انجام شد. بدین منظور214 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس احساس تنهایی و پرسشنامه سلامت عمومی بود. نتایج نشان داد که بین سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی بر حسب میزان احساس تنهایی تفاوت معنادار وجود دارد. آزمودنی ...  بیشتر