1. تدوین الگوی چهار وجهی مشاوره پیش از ازدواج «آگاه» با نگاه بومی و فرهنگی، و بررسی اثربخشی آن بر آگاهی، پذیرش، مسئولیت پذیری و سازگاری زناشویی زوجین

محمد سید حسن طهرانی؛ کیوان کاکابرایی؛ حسن امیری

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، ، صفحه 23-52

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.44313.2481

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی بومی «مشاوره پیش از ازدواج» و بررسی اثربخشی آن بر آگاهی نسبت به خود و همسر، پذیرش و مسئولیت پذیری نسبت به همسر و نیز سازگاری زناشویی است. طرح پژوهشی از لحاظ هدف، از نوع «کاربردی» و از نظر شیوه اجرا، در مرحله تدوین الگو(بخش کیفی پژوهش) از نوع «نظریه زمینه ای»، «تحلیل مضمونی» و «تجربه زیسته افراد خبره»، و ...  بیشتر

2. هم سنجی اثربخشی آموزش زوج‌ها بر اساس رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(اکت) و تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر مدیریت تعارض زناشویی زوجین

مهوش معاذی نژاد؛ مختار عارفی؛ حسن امیری

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400، ، صفحه 185-212

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50013.2320

چکیده
  روابط صمیمانه زناشویی، مهم‌ترین پیش‌بینی کننده رضایت از زندگی است. هدف از پژوهش حاضر، هم سنجی اثربخشی آموزش زوج‌ها بر اساس رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تصویرسازی ارتباطی بر مدیریت تعارض زوجین بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش کل زوج‌های مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره آوای سروش شهر کرمانشاه در سال 1397 بود که از میان آن‌ها تعداد ...  بیشتر