1. درمان های تلفیقی و آشفتگی زناشویی: بررسی و مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری التقاطی(IBCT) و درمان تصمیم‌گیری مجدد

اقبال زارعی؛ نادر کریمیان؛ کوروش محمدی؛ اندرو کریستنسن

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، ، صفحه 111-132

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2016.5890

چکیده
  مقدمه: نرخ بالای طلاق رسمی و گسترش بی رویه طلاق های عاطفی باعث شده که موضوع آشفتگی های زناشویی به‌طور فزاینده‌ای وضعیتی ویژه کسب کند. مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری التقاطی و درمان تصمیم گیری مجدد در بهبود آشفتگی زناشویی زوجین انجام گرفت. روش: مطالعه حاضر یک طرح نیمه تجربی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون ...  بیشتر

2. بررسی مدل علی رضایت جنسی بر اساس متغیرهای کیفیت زناشویی، رضایت از رابطه، اضطراب ارتباط جنسی، احقاق جنسی و دفعات آمیزش در دانشجویان زن متأهل بندرعباس

سهیلا قیصری؛ نادر کریمیان

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 85-106

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف تدوین یک مدل علی رضایت جنسی براساس متغیرهای رضایت از رابطه، کیفیت زناشویی، اضطراب ارتباط جنسی، احقاق جنسی و فراوانی آمیزش در میان دانشجویان زن متاهل انجام شد. روش: جامعۀ آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیۀ دانشجویان زن متاهل دانشگاه‏های بندرعباسدر سالتحصیلی 93-92 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند ...  بیشتر

3. بررسی پیامدهای روانی - جسمانی بمباران شیمیایی بر آسیب دیدگان آن در شهر سردشت به روش کیفی

بختیار ملکاری؛ نادر کریمیان

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، ، صفحه 43-56

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.6094

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی پیامدهای روانی - جسمانی بمباران شیمیایی بر آسیب‌دیدگان آن در شهر سردشت به روش کیفی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی ( از نوع تفسیری ) می‌باشد و جامعه آماری آن کلیه آسیب‌دیدگان بمباران شیمیایی سردشت بودند. نمونه شامل 15 مرد و 15 زن بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی پیامدهای ...  بیشتر