نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره و روان شناسی دانشگاه هرمزگان

2 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه هرمزگان

3 استادیار گروه مشاوره و روان شناسی دانشگاه هرمزگان

4 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه کالیفرنیا

چکیده

مقدمه: نرخ بالای طلاق رسمی و گسترش بی رویه طلاق های عاطفی باعث شده که موضوع آشفتگی های زناشویی به‌طور فزاینده‌ای وضعیتی ویژه کسب کند. مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری التقاطی و درمان تصمیم گیری مجدد در بهبود آشفتگی زناشویی زوجین انجام گرفت. روش: مطالعه حاضر یک طرح نیمه تجربی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری می باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 42 زوج بود که به شیوه نمونه گیر ی در دسترس از میان زوج های متعارضی که در فاصله بهمن ماه سال 1393 تا اواخر سال 1394 به مراکز مشاوره شهر سنندج مراجعه کرده بودند انتخاب گردید. یکی از گروهها مداخله زوج‌درمانی رفتاری التقاطی، گروه آزمایشی دیگر مداخله درمان تصمیم‌گیری مجدد دریافت نمودند اما گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. پرسشنامه تعارضات زناشویی به عنوان پیش آزمون پس آزمون استفاده گردید. داده ها به روش تحلیل واریانس مکرر در نرم افزار spss 21 تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که جنسیت زوجین تاثیر چندانی در اثربخشی مداخلات زوج درمانی نداشته است. هم چنین نتایج تحلیل آماری نشان داد که هردو درمان رفتاری التقاطی و تصمیم گیری مجدد در بهبود تعارض زناشویی زوجین و حفظ دستاوردهای درمانی حتی تا دوماه پس از درمان موفق عمل کرده اند اما زوج درمانی رفتاری التقاطی به نسبت درمان تصمیم گیری مجدد موفق عمل کرده است و تغییرات بیشتری را سبب شده است. نتیجه گیری:

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study and comparison of the effectiveness of integrative behavioral couple therapy (IBCT) and redecision therapy in decreasing of marital distress of competing couples

نویسندگان [English]

  • eghbal zareei 1
  • nader karimian 2
  • koorosh mohammadi 3
  • andro kristansen 4

چکیده [English]

Introduction: High rate of official divorce and extension of uncontrolled emotional divorce represent that commitment is fading in lives of Iranian couples. Therefore, the purpose of this research is to study and comparison of the effectiveness of integrative behavioral couple therapy (IBCT) and redecision therapy in improvement of marital distress of competing couples. Method: The quasi-experimental design with pre-test, post-test and control group was used. Accordingly, 42 couples that had marital conflicts were chosen using convenience sampling from counseling centers of the Sanandaj city. The participants were randomly assigned to control and treatment groups. One of the experimental groups received integrative behavioral couple therapy (IBCT), another experimental group received redecision therapy but control group did not receive any intervention. Findings: results showed that gender of couples had little impact on the effectiveness of interventions. Statistical analysis also showed that both integrative behavioral therapy and redecision therapy were effective in decreasing marital distress (P<01). But IBCT had greater impact on decreasing and maintaining of treatment gains up to two months after the end of treatment. Conclusion: Consolidated treatments are being developed and it is hoped that the application of this approach by the experts and consultants met more enthusiasm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrative behavioral couple therapy
  • redecision therapy
  • marital distress
شاه سیاه، مرضیه؛ بهرامی، فاطمه و محبی، سیامک. (1388).  بررسی رابطه‌ی رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرضا. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، (پیاپی43)، 238-233.
کارگر، مونا؛ کیمیایی، علی؛ و مشهدی، علی. (1393). اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر خود نظم‌بخشی بر آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4(2)، 269-296.
کریمیان، نادر، کریمی، یوسف و بهمنی، بهمن. (1390). بررسی رابطه ابعاد سلامت روان و احساس گناه با تعهد زناشویی افراد متأهل، فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1(2)، 256-243.
یوسفی، ناصر؛ اعتمادی عذرا؛ بهرامی، فاطمه؛ احمدی، احمد؛ فاتحی زاده، مریم السادات. (1389). مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در همسران مطلقه و عادی به‌عنوان پیش‌بینی کننده طلاق. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 16(1)، 33-21.
سازمان ثبت‌احوال ایران(1393). آمار ازدواج و طلاق در 6 ماهه نخست 1393. https://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4773
 
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth Ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Arriaga, X. B., Agnew, C. R. (2001). Being committed: affective, cognitive and conative components of relationship commitment. Personality and social psychology bulletin, 27, 1190-1203.
Bader, E., & Pearson, P. (2011). Applying redecision therapy to couples work. Transactional analysis journal, 41, 3, 69-76
Baucom, K. J. W., Servier, M., Eldridge, K. A., Doss, B. D., & Christensen, A. (2011). Observed communication in couples two years after integrative and traditional behavioral couple therapy: Outcome and Link with five-year follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79, 565-576.
Beck, A. T., & Emery, G. (1985). Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective. New York: Basic Books.   
Bendo, M. E. (2001). Maladaptive cognitive schemas associated with perceptions of family functioning (Doctoral dissertation, Texas University). Dissertation Abstracts International, 61(9-B), 5014.
Benson, L. A., McGinn, M. M., & Christensen, A. (2012). Common Principles of Couple Therapy. Behavior Therapy, 43(1), 25-35.
Bradbury, T., Fincham, F., & Beach, S. (2008) Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and Family, 62, 964-980.
Bradbury, T.N., Rogge, R., & Lawrence, E. (2001). Reconsidering the role of conflict in marriage. In A. Booth & A.C. Crouter (Eds.), Couples in conflict (pp. 59-81). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Bulanda, J., Brown, S., Yamashita, T. (2016). Marital quality, marital dissolution, and mortality risk during the later life course. Social Science & Medicine, 165, 119–127

Chatav. Y., Wishman, A. (2009).Partner Schema and Relationship functioning:  A state of Mind Analysis. Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Published by Elsevier Ltd. (40), 50-56.
Christensen, A., Atkins, D. C., Baucom, B., & Yi, J. (2010). Marital status and satisfaction five years following randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 225-235.
Christensen, A., Atkins, D. C., Berns, Wheeler, J., Baucom, D. H., & Simpson, L. E. (2004). Traditional versus integrative behavioral couple therapy for significantly and chronically distressed married couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72 (29), 176-191.
Cooper, C. (2001). Men and divorce. In G. R. Books & G. E. Good (Eds.), the new handbook of psychotherapy and counseling with comprehensive guide to setting, problems, and treatment approaches (pp.335-352). California: Jossey-Francisco.
Dimidjian, S., Martell, C. R., & Christensen, A. (2008). Integrative behavioral couple therapy. In: A. S. Gurman (Ed.), Clinical Handbook of Couple Therapy (4th ed., pp 73-107). New York: The Guilford Press
Fincham, F.D. (2003). Marital conflict: Correlates, structure, and context. Current Directions in Psychological Science, 12(1), 23-27.
Gottman, J. M., & Levenson, R. W. (2000). The timing of divorce: Predicting when a couple will divorce over a 14-year period. Journal of Marriage and the Family, 62(3), 737–745.
Gurman, A. S. (2008). The comparative study of couple therapy. In A. S. Gurman (Ed.), Clinical handbook of couple therapy (4th ed., pp. 1–30). New York: Guilford Press.
Halford, W. K., Hayes, S., Christensen, A., Lambert, M., Baucom, D. H., & Atkins, D. C. (2012). Toward Making Progress Feedback an Effective Common Factor in Couple Therapy. Behavior Therapy, 43(1), 49-60.
Jacobson, N. S., & Christensen, A. (1998). Acceptance and change in couple therapy: A therapist’s guide to transforming relationships. New York: Norton
Jacobson, N. S., Christensen, A., Prince, S. E., Cordova, J., & Eldridge, K. (2000). Integrative behavioral couple therapy. An acceptance-based, promising new treatment for couple discord. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 351-355.
Jenkins, PH., Teachwortth, A. (2010). Psychogenetic in redecision therapy: The next generation of couples work. Transactional analysis journal, 40, 2, 121-129.
Kapinus, C. A., & Johnson, M. P. (2003). The utility of family life cycle as a theoretical and empirical tool: Commitment and family life-cycle stage. Journal of Family Issues, 24(2), 155-184.
Martin, T.C., & Bumpass, L. (1989). Recent trends in marital disruption. Demography, 26, 37-51
Masters, A. (2008). Marriage, commitment and divorce in a matching model with differential aging. Review of Economic Dynamics, 11, 614–628.
Mosko, J. (2009). Commitment and attachment dimensions. In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy: Purdue University.
Perissutti, C., & Barraca, J. (2013). Integrative Behavioral Couple Therapy vs. Traditional Behavioral Couple Therapy: A theoretical review of the differential effectiveness. Clínica y Salud, 24(1), 11-18
Rosen-Grandon. J.R. Myers, J.E. & Hattie, J.A. (2004).The relationship between marital characteristics, marital. Interaction processes and marital satisfaction. J Couns and Dev, 82(1): 58-68.
Shadish, W. R.,&Baldwin, S. A. (2003). Meta-analysis of MFT interventions. Journal of Marital and Family Therapy, 29, 547–570.
Snyder, D. K., & Balderrama-Durbin, C. (2012). Integrative Approaches to Couple Therapy: Implications for Clinical Practice and Research. Behavior Therapy, 43(1), 13-24.
Snyder, D. K., & Mitchell, A. E. (2008). Affective-reconstructive couple therapy: A pluralistic, developmental approach. In A. S. Gurman (Ed.), Clinical handbook of couple therapy (4th ed., pp. 353–382). New York: Guilford Press.
Snyder, D. K., balderrama-durbin, C. (2012). Integrative Approaches to Couple Therapy: Implications for Clinical Practice and Research. Behavior Therapy, 13–24.
Steinberg, R. (2010). Using redecision therapy to resolve postdivorce impasses and loss. Transactional analysis journal, 40, 2, 130-143.
Stiles, O. E. (2004). Early maladaptive schemas and intimacy in young adult's romantic relationships. Unpublished doctoral dissertation, Alliant International University.
Thunnisen, A. (2010). Redecision therapy with personality disorders: How does I work and what are the rsults? Transactional analysis journal, 40, 2, 114-120.
Tilghman-Osborne, C., Cole, D. A. (2008). Relation of Guilt, Shame, Behavioral and Character logical Self-Blame to Depressive Symptoms in Adolescents over Time, Guilford Publications. 27, 809–842.
Wheeler, J. C., Christensen, A., & Jacobsen, N. S. (2008). Couple Distress in: David, H. Barlow. (Ed.). Clinical Handbook of Psychology Disorders, (4th Ed) 662-689. New York: Guilford Press.
Young, J. E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-facused aproach. New York: Professional Resource Exchang, Inc.
Young, J. E., & Gluhoski, V. (1997). A schema-focused perspective on satisfaction in close relationships. In R.
Young, J. E., & Long, L. (1998). Counselling and therapy for couples. New York: Guilford Press.
Young, J. E., Norman, S., & Thomas, J. (1995). Schema Questionnaire. Journal of Cognitive Therapy and Research, 19, 295-321.