اثربخشی رابطه درمانی والد-کودک(CPRT) برافزایش پذیرش والدینی مادران و کاهش رفتارهای مخل کودکان

عباس امان اللهی؛ افروز شادفر؛ خالد اصلانی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1397، ، صفحه 163-184

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.19468.1456

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی رابطه درمانی والد-کودک (CPRT)، بر افزایش پذیرش والدینی مادران و کاهش رفتارهای مخل دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اهواز انجام شد. طرح پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری شامل مادران دانش‌آموزان دختر 8 تا 12 ساله‌ بودند. نمونه شامل 30 نفر بودند که صورت تصادفی انتخاب ...  بیشتر

اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر کیفیت تعامل والد- کودک

خالد اصلانی؛ مرضیه وارسته؛ عباس امان الهی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1395، ، صفحه 183-201

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.7095

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش برنامه والدگری مثبت (Triple P) بر کیفیت تعامل والد-کودک مادران کودکان دبستانی شهر اهواز بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان مدارس ابتدایی شهر اهواز بود که 30 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری هدفمند ...  بیشتر

بررسی رابطه ساده و تعدیل‌گر ناامیدی و عملکرد خانواده با افکار خودکشی‌گرا در بین دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان‌های شهر اهواز

خالد اصلانی؛ عباس امان اللهی؛ پری ولد مومن؛ منوچهر تقی پور

دوره 5، شماره 20 ، دی 1393، ، صفحه 59-79

چکیده
  مطالعه­ی حاضربا هدف بررسی رابطه­ی بین ناامیدی و افکار خودکشی‌گرابا نقش تعدیل­گر عملکرد خانواده در بین دانش­آموزاندختر و پسر ناحیه­ی یک و سه، شهر اهواز انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامیدانش‌آموزان پایه اول دبیرستان شهر اهواز بود که از میان 181 دانش­آموز دخترو 179 دانش‌آموز پسر با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله­ای ...  بیشتر