1. نقش بهزیستی معنوی و امیدواری در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان

محمود برجعلی؛ محمود نجفی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، ، صفحه 119-136

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.5918

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی رضامندی زندگی براساس بهزیستی معنوی و امیدواری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج بود. بدین منظور 500 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج با روش نمونه-گیرى خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه‏های بهزیستی معنوی، امیدواری و جمعیت شناختی بود. داده‌ها با استفاده از روش ...  بیشتر

2. نقش مهارت های زندگی در پیش بینی روان دانش آموزان

محمود نجفی؛ ایمان الله بیگدلی

دوره 3، شماره 11 ، پاییز 1391، ، صفحه 101-116

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6081

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر، پیش بینی سلامت روان مهارت های زندگی در دانش آموزان بود، به این منظور نمونه ای به حجم 800 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب و پرسشنامه های مهارت زندگی و سلامت روان 28 سوالی روی آنها اجرا گردید، نتایج نشان داد که بین آگاهی از مهارت های زندگی و سلامت روان (نشانگان مرضی کمتر) رابطه منفی معنی دار وجود ...  بیشتر

3. مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب میزان احساس تنهایی

محمود نجفی؛ سولماز دبیری

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1390، ، صفحه 114-134

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5904

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر حسب میزان احساس تنهایی انجام شد. بدین منظور214 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس احساس تنهایی و پرسشنامه سلامت عمومی بود. نتایج نشان داد که بین سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی بر حسب میزان احساس تنهایی تفاوت معنادار وجود دارد. آزمودنی ...  بیشتر