نقش مهارت های زندگی در پیش بینی روان دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سمنان

2 دانشیار دانشگاه سمنان

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر، پیش بینی سلامت روان مهارت های زندگی در دانش آموزان بود، به این منظور نمونه ای به حجم 800 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب و پرسشنامه های مهارت زندگی و سلامت روان 28 سوالی روی آنها اجرا گردید، نتایج نشان داد که بین آگاهی از مهارت های زندگی و سلامت روان (نشانگان مرضی کمتر) رابطه منفی معنی دار وجود دارد، همچنین تجلیل رگرسیون گام به گام نشان دادکه در گام اول متغیر کنترل هیجانات وارد معادله رگرسیون شده و به تنهایی 26 درصد از واریانس سلامت روان را تبیین میکند، پس از آن مهارت مقابله با استرس، خودآگاهی، تصمیم گیری و همدلی به ترتیب نقش مهم و معناداری در پیش بینی سلامت روان داشتند، در مجموع این متغیرها 37 درصد از تغییرات سلامت روانی را پیش بینی میکنند، نتایج بیانگر نقش و اهمیت مهارت های زندگی در پیشگیری از اختلالات است و دارای تلویحات کاربردی برای مسئولان و برنامه ریزان آموزش و پرورش است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Life Skills in the Prediction of Students’ Mental Health

نویسندگان [English]

  • mahmud najafi 1
  • imanolah bigdeli 2
چکیده [English]

The main purpose of this research was to predict the mental health of school students based on life skills. For this purpose, 800 students in the city of Semnan were selected by stratified random sampling method. Then, Life Skills and Mental Health (including 28 items) questionnaires were administered on them. The results indicated that there is a significant negative relationship between the awareness of life skills and mental health. Also the results of stepwise regression analysis showed that in the first step the variable of emotions control entered into the regression equation and explained 26 percent of mental health variance. Thereupon, coping with stress, self-awareness, decision and empathy skills, respectively proved a significant role in the prediction of mental health. Generally, these variables predicted 37 percent of mental health changes. Results indicate the important role of life skills in preventing disorders and offer practical implications for the authorities in charge and policy makers in education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life skills
  • Mental Health
  • Student