مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و درمان پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب هستی در زنان مبتلا به سرطان پستان

زهرا زری معین؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ محمد رضا صیرفی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، ، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.70009.3011

چکیده
  سرطان پستان شایع‌ترین بیماری سرطانی و دومین علت مرگ‌ومیر سرطانی در بین زنان است و با پریشانی‌های روان­شناختی، اضطراب، اختلالات عاطفی و افسردگی همراه است. لذا مداخلات روان­شناختی برای کاهش پیامدهای استرس­زای ناشی از تشخیص و درمان­های پزشکی سرطان پستان ضرورت می­یابد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی معنویت درمانی با درمان ...  بیشتر

طراحی الگوی مفهومی تبیین موفقیت شغلی مشاوران مدارس

سارا حق شناس؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1401، ، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.62017.2738

چکیده
  پژوهش‍حاضر ‍با ‍هدف ‍تدوین‍ الگوی ‍مفهومیِ‍ تبیین ‍موفقیت ‍شغلی ‍مشاوران مدارس انجام‍ شد.‍ در این پژوهش از روش آمیخته با رویکرد اکتشافی - متوالی هدایت‌شده استفاده شد. در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی توصیفی و در بخش کمی از روش توصیفی- زمینه‍یابی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش‍ دربرگیرنده خبرگان و مشاوران موفق ...  بیشتر

اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر استعاره های مثنوی معنوی بر ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان دختر افسرده

فاطمه اصلاحی فرشمی؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ جواد خلعتبری

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1400، ، صفحه 171-204

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.55376.2539

چکیده
  ‌پژوهش‌حاضر با هدف تعیین اثر‌بخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی براستعاره‌های مثنوی معنوی بر بهبود ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان افسرده دختر صورت گرفت. ابتدا جهت استخراج استعاره های مثنوی معنوی، از تحلیل محتوای کیفی جهت دار (رهنمودی) و تحلیل محتوای کمی با نرم افزار MAXQDA استفاده شد. کدهای شناسایی شده به روش پایایی کدگزاران توسط ...  بیشتر