1. مقایسۀ خودمراقبتی ذهن‌آگاه، سبک‌های دلبستگی و راهبردهای حفظ رابطه در متأهلین با و بدون تعارض زناشویی

مطهره ابویی مهریزی؛ سیده فاطمه موسوی؛ فریبرز باقری

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، ، صفحه 181-210

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.45541.2193

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های دلبستگی، خودمراقبتی ذهن‌آگاه و راهبردهای حفظ رابطه در زنان و مردان متأهل با و بدون تعارض انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش در دو گروه شامل کلیه زنان و مردان متأهل ساکن شهر تهران و زنان و مردان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاورۀ شهر تهران بودند که 183 فرد متأهل ...  بیشتر

2. تدوین مدل ساختاری شیوه‌های فرزند پروری مادران بر اساس سبک‌های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال‌های اضطراب جدایی و وسواس-اجبار

سودابه میر صادقی؛ فرامرز سهرابی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 131-194

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.22054.1530

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری شیوه‌های فرزند پروری مادران مبتنی بر سبک‌های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلا به اختلال‌های اضطراب جدایی و وسواس- اجبار بود. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی-پیش‌بینی است. جامعه آماری از سه گروه مادران، دارای کودک مبتلا به اختلال‌های اضطراب جدایی، ...  بیشتر

3. تبیین مدل نظری برای سبک های فرزند پروری، سبک های دلبستگی و خود متمایزسازی زوجین

آزاد قربانی؛ احمد امانی

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 67-86

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4188

چکیده
  سبک‌های فرزندپروری می‌تواند پیش‌بینی‌کننده طرحواره‌های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی باشد. شناخت متغیرهایی که بر سبک فرزندپروری والدین تأثیر می گذارد، بسیار مهم است. هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل نظری سبک‌های فرزندپروری، سبک‌های دلبستگی و خودمتمایزسازی می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعۀ پژوهش همۀ معلمان دارای فرزند ...  بیشتر