1. تدوین مولفه های بخشایش زوجین با رویکرد اسلامی

محمد کاویانی؛ مجتبی فرهوش؛ محمد فرهوش؛ مجتبی حافظی

دوره 13، شماره 49 ، بهار 1401، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.62719.2760

چکیده
  «بخشایش زوجین» یکی از عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده می‌باشد. هدف پژوهش حاضر ارائه مؤلفه‌های بخشایش زوجین بر اساس منابع اسلامی بود. این پژوهش از جهت روش توصیفی- تحلیلی است که با جمع‌آوری، طبقه­بندی و تحلیل اطلاعات از آیات و روایات به تدوین مؤلفه‌های «بخشایش زوجین» پرداخت. در این پژوهش جامعه آماری منابع اسلامی شامل ...  بیشتر

2. معنویت و تعالی خود در حرفه مشاوره: یک تحلیل کیفی

لاله باباجانی بروجنی؛ یاسر رضاپور؛ شکوفه متقی

دوره 11، شماره 44 ، زمستان 1399، ، صفحه 79-106

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50952.2349

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد معنویت و تعالی خود در مشاوران بود. جامعه این پژوهش کیفی، شامل تمامی مشاوران استان یزد در سال 1398 بود. نمونه به شیوه هدفمند صرفاً در مشاورانی انتخاب شد که انگیزش شغلی بالا و فرسودگی پایینی داشتند. از 10 مشاور مصاحبه به عمل آمد و حجم نمونه بر اساس اشباع نظری در تحقیقات کیفی انتخاب شد. برای تحلیل داده‌ها از شیوه ...  بیشتر

3. نقش تاب آوری، معنویت و دینداری در پیش بینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان

یوسف اعظمی؛ عبدالله معتمدی؛ یونس دوستیان؛ محمد جلالوند؛ محسن فرزانگان

دوره 3، شماره 12 ، زمستان 1391، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5906

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش تابآوری، معنویت و دینداری در پیشبینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان شهرستان بهارستان، همچنین تعیین وزن هر یک از متغیرهای پیشبینی کننده، انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. 280 نفر از سالمندان شهرستان بهارستان، که به روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شده بودند مورد بررسی ...  بیشتر