1. مطالعه دغدغه‌ها، نگرش‌ها و تغییرات رفتاری افراد متاهل دردوره بحران کرونا

آسیه شریعتمدار؛ سمیه فکریان آرانی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، ، صفحه 109-134

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.55454.2542

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه دغدغه ها، نگرش و تغییرات رفتاری افراد متاهل در دوره بحران کرونا بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی و بر اساس تجارب زیسته 19 زن و مرد متاهل انجام شد. برای نمونه‌گیری از روش هدفمند استفاده شد. روش گرد آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و به صورت مجازی در فروردین1399صورت گرفت. از کدگذاری اطلاعات ...  بیشتر

2. بررسی کیفی تجربه زیسته خانواده‌های گسسته و درهم‌تنیده درکنارآمدن با قرنطینه در دوره شیوع کووید-19

علی قره داغی؛ سپیده معصومی علاء

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400، ، صفحه 53-94

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.53015.2441

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته خانواده‌های گسسته و درهم‌تنیده در کنار آمدن با قرنطینه در دوره شیوع کووید-19 انجام شد. به منظور انجام این پژوهش کیفی، از بین دانشجویان دانشگاه تبریز 11 خانواده گسسته و 5 خانواده درهم تنیده به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت غربالگری از مقیاس انطباق پذیری و همبستگی خانواده (FACES-III) استفاده شد. ...  بیشتر