بررسی کیفی تجربه زیسته خانواده‌های گسسته و درهم‌تنیده درکنارآمدن با قرنطینه در دوره شیوع کووید-19

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه اردکان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته خانواده‌های گسسته و درهم‌تنیده در کنار آمدن با قرنطینه در دوره شیوع کووید-19 انجام شد. به منظور انجام این پژوهش کیفی، از بین دانشجویان دانشگاه تبریز 11 خانواده گسسته و 5 خانواده درهم تنیده به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت غربالگری از مقیاس انطباق پذیری و همبستگی خانواده (FACES-III) استفاده شد. روش اصلی جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه-ساختارمند با سوالات باز بود و داده‌ها با روش اسمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. صحت و اعتبار پژوهش حاضر ریشه در چهار محور «باورپذیری، انتقال‌پذیری، تصدیق‌پذیری و اطمینان‌پذیری» داشت. یافته‌های حاصل از تجربیات خانواده‌ها در هفت مضمون اصلی «چتر اطلاعاتی»، «راهبردهای حمایتی»، «عوامل افزایش استرس»، «عوامل کاهش استرس»، «عوامل تعارضات خانواده»، «راهبردهای حل تعارضات خانواده» و «عوامل ایجاد کم‌توجهی نسبت به نکات پیشگیری» و چندین زیر مضمون خلاصه گردید. به طور کلی نتایج نشان می-دهد، مسئولیت‌پذیری و تعهد اعضای خانواده نسبت به مدیریت شرایط در مواقع بحرانی مثل شیوع ویروس کووید-19 و قرنطینه خانگی از ساختار خانواده تاثیر می‌پذیرد. مشارکت اعضا در خانواده‌های گسسته، کمتر وجود دارد و هر چند خانواده‌های درهم‌تنیده، آسیب‌های ویزه خود را برای اعضا دارند؛ که نداشتن استقلال فردی یکی از این موارد است، اما در مدیریت این بحران عملکرد بهتری نسبت به خانواده‌های گسسته نشان دادند، که می‌توان نتیجه گرفت، همدلی و مشارکت یکی ازموارد ضروری برای عبور موثر از این شرایط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

qualitative study of lived experiences of disengaged and connected families in coping with quarantine during the prevalence of Covid-19

نویسندگان [English]

  • a gh 1
  • sepideh masoumi ala 2
1 department of educational sciences, faculty of psychology and educational sciences, university of tabriz, tabriz, iran
2 department of psychology, faculty of humanity and social sciences, university of Ardakan, Yazd, Iran
چکیده [English]

the present study was conducted to study the lived experience of Disengaged and Connected families in dealing with quarantine during the prevalence of Covid-19. In order to conduct this qualitative research, among the students of Tabriz University, 11 Disengaged families and 5 Connected families were selected by targeted sampling method. The Family Adaptability and Correlation Scale (FACES-III) was used for screening. The main method of data collection was semi-structured interviews with open-ended questions, and the data were analyzed by Smith's method. The validity of the present study was rooted in the four axes of »Reliability, Transferability, Certification and Reliability«. Findings from family experiences in the seven main themes of »Information Umbrella«, »Support Strategies«, »Stress Increase Factors«, »Stress Reduction Factors«, »Family Conflict Factors«, »Family Conflict Resolution Strategies« and »Factors a Little attention was paid to Prevention points «and several subsets were summarized. In general, the results show that the family structure affects the responsibility and commitment of family members to crisis management, the prevalence of Covid-19 and home quarantine. There is less participation in Disengaged families and although Connected families have their own disadvantages for their members; That, Lack of individual independence is one of these cases, but in managing this crisis, they performed better than Disengaged families. It can be concluded that empathy and participation is one of the essential factors for overcoming these conditions effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived experience
  • engaged families
  • connected families
  • quarantine
  • COVID-19
ادیب حاج باقری، محسن؛ پرویزی، سرور؛ صلصالی، مهوش (1389). روش­های تحقیق کیفی. تهران: انتشارات بشری.
ادیب حاج باقری، محسن؛ پرویزی، سرور؛ صلصالی، مهوش (1390). روش­های تحقیق کیفی. تهران: نشر و تبلیغ بشری.
ثنایی، باقر (1388). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. نشر: بعثت.
حقیقتیان، منصور؛ حقیقت، فرشته؛ قریشی، سید رسول و محسنی­پور، پروانه (1390). تأثیر روابط خانوادگی بر بهداشت روانی فرزندان در شهر اصفهان، مجله تحقیقات نظام سلامت، 7(3)، 353.
رحیمی­نژاد، عباس و پاک ­نژاد، محسن (1393). رابطه عملکرد خانواده و نیازهای روان‌شناختی با سلامت روانی نوجوانان، فصلنامه خانواده پژوهشی، 10(37)، 99.
رضاپور نصرآباد، رفعت (1396). معیارهای اعتبار و پایایی در پژوهش کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6(4)، 499-493.
سادوک، بنجامین جیمز؛ سادوک، ویرجینیا آلوک و روئیز، پدرو (1394). خلاصه روان­پزشکی: علوم رفتاری / روان­پزشکی بالینی. ترجمه فرزین رضاعی. جلد دوم. ویرایش یازدهم، 2015. تهران: ارجمند.
شیوندی، کامران و حسنوند، فضل­الله (1399). تدوین مدل پیامدهای روان­شناختی اضطراب ناشی از اپیدمی کروناویروس و بررسی نقش میانجیگری سلامت معنوی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 11(42)، 36-1.
علیزاده فرد، سوسن و صفاری­نیا، مجید (1398). پیش­بینی سلامت روان بر اساس اضطراب وهمبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا، فصلنامه پژوهش­های روانشناسی اجتماعی، 9(36)، 129-141.
کاظمیان، سمیه و سیفی، مریم (1397). بررسی کیفی نقش حمایت شخصی- اجتماعی بر احساس امنیت زنان باردار زلزله­زده سرپل ذهاب، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 9(36)، 18-1.
کیانی، احمدرضا؛ فتحی، داوود؛ هنرمند، پژمان و عبدی، سیما (1399). رابطه سبک­های دل‌بستگی، حمایت­ اجتماعی و سبک­های مقابله­ای با تاب­آوری روان­شناختی در افراد دارای تجربه سوگ: ارائه مدل تحلیل مسیر، فصلنامه فرهنگ و مشاوره و روان­درمانی، 11(41)، 157-180.
مختاری حصاری، پریسا؛ معزی، بهناز و منتظری، علی (1399). ویروس کرونا و مواجهه بیش‌ازحد اطلاعاتی، مجله پایش، 19(3)، 349-353.
نمازی، فرحناز و سهرابی شگفتی، نادره (1397). نقش واسطه­ای سازگاری اجتماعی در بین الگو­های خانواده و سلامت روان نوجوانان، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 15(29)، 237-256.
همرنگ گبلو، ایرج؛ قره­داغی، علی و نعمتی، شهروز (1399). مصادیق کودک‌آزاری از دیدگاه والدین: تحلیل محتوای کیفی، نشریه پرستاری کودکان، 6(3)، 13-1.
یارمحمدیان، احمد و مختاری، الهام (1394). رابطه عملکرد خانواده با سبک­های مقابله­ای با فشارهای روانی در دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان در سال 1391، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 14(9)، 728-713.
Alimohamadi, Y., & Sepandi, M. (2020). Basic Reproduction Number: An important Indicator for the Future of the COVID-19 Epidemic in Iran. Journal Mil Med, 22(1), 96-97.‏
Carlos, W. G., Dela Cruz, C. S., Cao, B., Pasnick, S., & Jamil, S. (2020). Novel wuhan (2019-nCoV) coronavirus. American journal of respiratory and critical care medicine, 201(4), P7-P8.‏
Deane, K., Richards, M., Mozley, M., Scott, D., Rice, C., & Garbarino, J. (2018). Posttraumatic stress, family functioning, and externalizing in adolescents exposed to violence: a moderated mediation model. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 47(sup1), S176-S189.‏
Giauque, A. L. (2005). Relationships between cohesion and depression in parents of children with developmental disabilities.
Huang, J. Z., Han, M. F., Luo, T. D., Ren, A. K., & Zhou, X. P. (2020). Mental health survey of 230 medical staff in a tertiary infectious disease hospital for COVID-19. Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi= Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi= Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases, 38, E001-E001.‏
Kang, L., Li, Y., Hu, S., Chen, M., Yang, C., Yang, B. X., ... & Chen, J. (2020). The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus. The Lancet Psychiatry, 7(3), e14.‏
Li, L., Zhang, Q., Wang, X., Zhang, J., Wang, T., Gao, T. L., ... & Wang, F. Y. (2020). Characterizing the propagation of situational information in social media during covid-19 epidemic: A case study on weibo. IEEE Transactions on computational social systems, 7(2), 556-562.‏
Olson, D. H. (2000). Circumplex model of marital and family systems. Journal of family therapy, 22(2), 144-167.‏
Olson, D. H., Sprenkle, D. H., & Russell, C. S. (1979). Circumplex model of marital and family systems: I. Cohesion and adaptability dimensions, family types, and clinical applications. Family process, 18(1), 3-28.‏
Park, H., & Lee, K. S. (2020). The association of family structure with health behavior, mental health, and perceived academic achievement among adolescents: a 2018 Korean nationally representative survey. BMC public health, 20(1), 1-10.‏
Santiago, C. D., Ros, A. M., Distel, L. M., Papadakis, J. L., Torres, S. A., Brewer, S. K., ... & Bustos, Y. (2020). Family Coping among Mexican-Origin Immigrants: Links to Child Mental Health. Journal of Child and Family Studies, 29(1), 182-194.‏
Scully, C., McLaughlin, J., & Fitzgerald, A. (2020). The relationship between adverse childhood experiences, family functioning, and mental health problems among children and adolescents: a systematic review. Journal of family therapy, 42(2), 291-316.‏
Van Bavel, J. J., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., ... & Drury, J. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. Nature Human Behaviour, 1-12.‏
World Health Organization. Statement on the second of the International Health Regulation (2005). Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-Ncov).https://www.who.int /news-room/detail/30/01/2020-satement-on-the-second-meeting-of-the-international-helth-regulations-(2005)-emergency-committee-the regarding-the-outbreak-of-novel-coronaviruss-(2019-now). Updated 2020. Accessed January 31,2020.
Wu, J. T., Leung, K., & Leung, G. M. (2020). Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study. The Lancet, 395(10225), 689-697.‏
Xiang, Y. T., Yang, Y., Li, W., Zhang, L., Zhang, Q., Cheung, T., & Ng, C. H. (2020). Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. The Lancet Psychiatry, 7(3), 228-229.‏
Xiao, C. (2020). A novel approach of consultation on 2019 novel coronavirus (COVID-19)-related psychological and mental problems: structured letter therapy. Psychiatry investigation, 17(2), 175.‏