1. مقایسه اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی با واقعیت درمانی گلاسر در فرسودگی شغلی معلمان

کاترین فکری؛ نرجس شه منش

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1396، ، صفحه 165-184

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.22672.1547

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه اثر بخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی با نظریه واقعیت درمانی گلاسر بر فرسودگی شغلی معلمان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، تمامی معلمان مدارس متوسطه دخترانه ناحیه 4 شهر شیراز در سال تحصیلی95 -1394 بودند. که تعداد آنها بالغ بر420 نفر می باشد . نمونه ...  بیشتر

2. بررسی رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی با انگیزش و فرسودگی شغلی مشاوران شهر تهران

زهرا غلامی حیدر آبادی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 103-121

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5933

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور پیش بینی انگیزش و فرسودگی شغلی مشاوران شهر تهران براساس فرهنگ سازمانی انجام گرفت، این پژوهش از نوع همبستگی بود، جامعه آماری شامل کلیه مشاوران زن و مرد (تعداد 1042 نفر) سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بود که با روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی 300 نفر از بین آنان انتخاب شد، داده ها به کمک پرسشنامه های فرهنگ سازمانی، ...  بیشتر