1. تاثیرآموزش حقوق متقابل والد – فرزند از دیدگاه آموزه‌های اسلامی بر کاهش تعارضات والد- فرزند

طاهره جباری؛ معصومه اسمعیلی؛ آتوسا کلانتر هرمزی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آگاهی از حقوق متقابل والد- فرزند از دیدگاه آموزه های اسلامی برکاهش تعارضات والد – فرزند (مادر- دختر) در نوجوانان انجام گرفته است. روش: روش پژوهش تجربی و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گرگان در سال تحصیلی 1392-1391 بودند. ...  بیشتر

2. بررسی همبستگی میان رابطۀ پدر- فرزندی وکفایت اجتماعی در نوجوانان

فریبا سهیلی؛ آتوسا کلانترهرمزی

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 108-130

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی همبستگی میان رابطۀ پدر- فرزندی وکفایت اجتماعی در نوجوانان است. جامعۀ پژوهش دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان‏های شهرستان سنندج در سال تحصیلی 92-1391 بود که از این جامعه240 دانش آموز (120 دختر و120 پسر) به صورت تصادفی و با نمونه گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و با روش همبستگی است. ابزارهای ...  بیشتر